Επιστημονικές απαντήσεις της κοσμικής φιλοσοφίας του "totalizm" στις βασικές ερωτήσεις για το Θεό
(πολύγλωσσος, π.χ. μέσα Αγγλική γλώσσα For English version click on this flag, γλώσσα στιλβωτικής ουσίας Dla polskiej wersji kliknij na ta flage, κ.λπ...)
Updated:
5 Φεβρουαρίου 2013


Χτυπήστε αναζωογονεί εάν αυτή η σελίδα είναι ελλιπήςΕπιλογές 1:

(Επιλογή της γλώσσας:)


(Αρχική σελίδα:)

Index

(Ελληνικά εδώ:)

Θεός

Επιλογές 2

Επιλογές 4

Αντίγραφο πηγής αυτής της σελίδας

Πληκτρολόγιο


(English here:)

About God

Source replica of this page

Proof for the existence of God

Proof of soul

Nirvana

Prophecies

Concept of Dipolar Gravity

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Time vehicles

Immortality

Truth

Evil

Antichrist

Free energy

Telekinetic cell

Sonic boiler

Telekinetics

Zero pollution cars

Telekinesis

Telekinesis Free Zone

Telepathy

Earthquake

Seismograph

Artefact

Concept of Dipolar Gravity

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Nirvana

Proof of soul

Time vehicles

Immortality

Propulsion

Magnocraft

Oscillatory Chamber

Military use of magnocraft

Tapanui

New Zealand

New Zealand attractions

Evidence of UFO activities

UFO photographs

Cloud-UFOs

Bandits amongst us

Tornado

Hurricanes

Katrina

Landslides

Demolition of hall in Katowice

Predators

26th day

Petone

Prophecies

Plague

Changelings

WTC

Columbia

Aliens

UFOnauts

Formal proof for the existence of UFOs

Evil

Antichrist

About God

Proof for the existence of God

God's methods

The Bible

Free will

Truth

About me (Dr Eng. Jan Pajak)

Old "about me"

My job search

Aleksander Możajski

Pigs from Chinese zodiac

Pigs Photos

Healing

Tropical fruit

Fruit folklore

Cookbook

Evolution of humans

All-in-one

Greek keyboard

Russian keyboard

Solving Rubik's cube 3x3=9

Solving Rubik's cube 4x4=16

Wrocław

Malbork

Milicz

Battle of Milicz

St. Andrea Bobola

Village Cielcza

Village Stawczyk

Wszewilki

Wszewilki of tomorrow

Korea

Hosta

1964 class of Ms Hass in Milicz

TUWr graduates 1970

Lectures 1999

Lectures 2001

Lectures 2004

Lectures 2007

Better humanity

Party of totalizm

Party of totalizm statute

FAQ - questions

Replicate

Memorial

Sabotages

Index of content with links

Menu 2

Menu 4

Source replica of page menu

Text [8e/2]

Text [8e]

Text [7]

Text [7/2]

Text [6/2]

Text [5/3]

Figs [5/3]

Text [2e]

Figures [2e]: 1, 2, 3

Text [1e]

Figures [1e]: 1, 2, 3

X text [1/4]

Monograph [1/4]:
E, 1, 2, 3, P, X

Monograph [1/5]


(Polskie tutaj:)

O Bogu

Źródłowa replika tej strony

Dowód na istnienie Boga

Dowód na duszę

Nirwana

Przepowiednie

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Totalizm

Pasożytnictwo

Karma

Prawa moralne

Wehikuły czasu

Nieśmiertelność

Prawda

Zło

Antychryst

Darmowa energia

Telekinetyczne ogniwo

Grzałka soniczna

Telekinetyka

Samochody bez spalin

Telekineza

Strefa wolna od telekinezy

Telepatia

Trzęsienia ziemi

Sejsmograf

Artyfakt

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Totalizm

Pasożytnictwo

Karma

Prawa moralne

Nirwana

Dowód na duszę

Wehikuły czasu

Nieśmiertelność

Napędy

Magnokraft

Komora oscylacyjna

Militarne użycie magnokraftu

Tapanui

Nowa Zelandia

Atrakcje Nowej Zelandii

Dowody działań UFO na Ziemi

Fotografie UFO

Chmury-UFO

Bandyci wśród nas

Tornado

Huragany

Katrina

Lawiny ziemne

Zburzenie hali w Katowicach

Ludobójcy

26ty dzień

Petone

Przepowiednie

Plaga

Podmieńcy

WTC

Columbia

Kosmici

UFOnauci

Formalny dowód na istnienie UFO

Zło

Antychryst

O Bogu naukowo

Dowód na istnienie Boga

Metody Boga

Biblia

Wolna wola

Prawda

O mnie (dr inż. Jan Pająk)

Starsze "o mnie"

Poszukuję pracy

Aleksander Możajski

Świnka z chińskiego zodiaku

Zdjęcia ozdobnych świnek

Radości po 60-tce

Kuramina

Uzdrawianie

Owoce tropiku

Owoce w folklorze

Książka kucharska

Ewolucja ludzi

Wszystko-w-jednym

Grecka klawiatura

Rosyjska klawiatura

Rozwiązanie kostki Rubika 3x3=9

Rozwiązanie kostki Rubika 4x4=16

Wrocław

Malbork

Milicz

Bitwa o Milicz

Św. Andrzej Bobola

Liceum Ogólnokształcące w Miliczu

Klasa Pani Hass z LO Milicz

Absolwenci 1970

Nasz rok

Wykłady 1999

Wykłady 2001

Wykłady 2004

Wykłady 2007

Wieś Cielcza

Wieś Stawczyk

Wszewilki

Zwiedzaj Wszewilki i Milicz

Wszewilki jutra

Zlot "Wszewilki-2007"

Unieważniony Zjazd "2007"

Poprzedni Zlot "2006"

Raport Zlotu "2006"

Korea

Hosta

Lepsza ludzkość

Partia totalizmu

Statut partii totalizmu

FAQ - częste pytania

Replikuj

Memoriał

Sabotaże

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

Źródłowa replika strony menu

Tekst [10]

Tekst [8p/2]

Tekst [8p]

Tekst [7]

Tekst [7/2]

Tekst [7b]

Tekst [6/2]

[5/4]: 1, 2, 3

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Tekst [4b]

Tekst [3b]

Tekst [2]

[1/3]: 1, 2, 3

X tekst [1/4]

Monografia [1/4]:
P, 1, 2, 3, E, X

Monografia [1/5]


(Русский здесь:)

Бог

Торнадо

Меню 2

Меню 4

Реплика источника этой страницы

Клавиатура


(Hier auf Deutsch:)

Freie Energie

Telekinesis

Moralische Gesetze

Totalizm

Über mich

Menu 2

Menu 4

Quelreplica dieser Seite


(Aquí en español:)

Energía libre

Telekinesis

Leyes morales

Totalizm

Sobre mí

Menu 2

Menu 4

Reproducción de la fuente de esta página


(Ici en français:)

Énergie libre

Telekinesis

Lois morales

Totalizm

Au sujet de moi

Menu 2

Menu 4

Reproduction de source de cette page


(Qui in italiano:)

Energia libera

Telekinesis

Leggi morali

Totalizm

Testo [7]

Circa me

Menu 2

Menu 4

Replica di fonte di questa pagina
Menu 2:

(scrollable)

(Εδώ είναι ο κατάλογος όλες ιστοσελίδας μου από όλους τους κεντρικούς υπολογιστές. Αυτοί τακτοποιούνται πρώτιστα από τη γλώσσα (σε 8 γλώσσες, δηλ). Για κάθε γλωσσικό Ιστό οι σελίδες τακτοποιούνται από τα θέματά τους. Επιλέξτε τη σελίδα που σας ενδιαφέρει με το σύρσιμο των φραγμών κυλίνδρων, κατόπιν κρότος σε αυτήν την σελίδα για να το τρέξει:)

Here the page menu2.htm should be displayed.

(Ο ίδιος κατάλογος μπορεί να επιδειχθεί από "τις επιλογές 1" με τον κρότο εκεί στο στοιχείο "Επιλογές 2".)Επιλογές 3: (Εναλλακτικές διευθύνσεις αυτή η ιστοσελίδας, π.χ.:)

bobola.net78.net

cielcza.iwebs.ws

energia.sl.pl

gravity.8tar.com

morals.cixx6.com

petone.loomhost.com

proof.t15.org

quake.hostami.me

rex.dasfree.com

soul.frihost.org

tornado.fav.cc

tornado.zxq.net

totalizm.nazwa.pl

(Παλαιότερες εκδόσεις:)

decoration.cwahi.net

bible.webng.com

malbork.webng.com

tornados2005.narod.ru

dhost.info/nirvana

fruit.onlinewebshop.net

fruits.onlinewebshop.net

healing.onlinewebshop.net

pajak.onlinewebshop.net

pajak.scienceontheweb.net

geocities.ws/immortality

morals.mypressonline.com

chi.maroc.to

mozajski.freewebspace.com

pigs.20megsfree.com

prism.20fr.com

totalism.50megs.com

totalizm.20fr.com

anzwers.org/free/wroclaw

ufonauci.w.interia.pl

Επιλογές 4:

(scrollable)

Εδώ είναι ο κατάλογος όλες ιστοσελίδας μου από όλους τους κεντρικούς υπολογιστές. Αυτοί τακτοποιούνται πρώτιστα από τη (δηλ. ως ιστοσελίδας σε στίλβωση, γλώσσα, αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά, ελληνικά, και ρωσικά.) Για κάθε γλωσσικό Ιστό οι σελίδες τακτοποιούνται από τα θέματά τους. Επιλέξτε τη σελίδα που σας ενδιαφέρει με το σύρσιμο των φραγμών κυλίνδρων, κατόπιν κρότος σε αυτήν την σελίδα για να το τρέξει: (Εδώ είναι ένας κατάλογος όλες ιστοσελίδας μου που τακτοποιούνται από τη γλώσσα και από τα θέματα - σε 8 γλώσσες, δηλ. στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ελληνικά, ιταλικά, στίλβωση, ρωσικά, και ισπανικά. Επιλέξτε τη σελίδα που σας ενδιαφέρει με το σύρσιμο των φραγμών κυλίνδρων, κατόπιν κρότος σε αυτήν την σελίδα για να το τρέξει:)

Here the page menu.htm should be displayed.
(Ο ίδιος κατάλογος μπορεί να επιδειχθεί από "τις επιλογές 1" με τον κρότο εκεί στο στοιχείο Επιλογές 4.)


Υποδοχή ιστοσελίδας που παρουσιάζει τις απαντήσεις, τις δικαιολογίες, και τα στοιχεία για τις πολύ συχνά ερωτήσεις για το Θεό. Όλα που παρουσιάζονται σε αυτή η ιστοσελίδας προκύπτουν από την έρευνα που διεξάγεται σύμφωνα με τα συμπεράσματα μιας κοσμικής φιλοσοφίας που ονομάζεται "totalizm". Είμαι ο Δρ Jan Pajak και θα είμαι ο αφηγητής σας για τις εξηγήσεις που παρουσιάζονται εδώ. Προσωπικά πιστεύω ότι έχω όλες τα προσόντα, την προετοιμασία, την αρχή, και την αποστολή που απαιτούνται για να απαντήσουν σε τέτοιες ερωτήσεις. (Τα προσόντα και η προετοιμασία μου για να δώσω τις απαντήσεις στις ερωτήσεις για το Θεό πρόκειται να εξηγήσω κατωτέρω στο στοιχείο #2 αυτή η ιστοσελίδας.) Εδώ είναι οι χαρακτηριστικές ερωτήσεισ για το Θεό που τονίζεται με ένα μπλε χρώμα, και επίσης οι απαντήσεις μου που δίνονται δεξιά κάτω από τους.


#1. Αυτό που είναι ο στόχος αυτή η ιστοσελίδας:

      Ο στόχος αυτή η ιστοσελίδας είναι να δοθούν οι απαντήσεις στις ερωτήσεις για το Θεό που υποβαλλόμαστε πολύ συχνά ή άλλοι. Οι απαντήσεις που αυτή η ιστοσελίδας παρέχει δεν αντιπροσωπεύουν μια άποψη ενός μεμονωμένου προσώπου, ή μια ενιαία θρησκεία. Αυτό είναι επειδή οι απαντήσεις που δίνονται σε αυτή η ιστοσελίδας έχουν τη φιλοδοξία να γίνουν οι αντικειμενικότερες επιστημονικές απαντήσεις σχετικά με το θέμα του Θεού που είναι δυνατές να λάβουν στις παρούσες περιστάσεις της γης. Είναι βασισμένοι στα συμπεράσματα που προκύπτουν από την επιστημονική έρευνα που διεξάγεται μέσα στην πιό σύγχρονη, κοσμική, προοδευτική, ειρηνική, και εποικοδομητική φιλοσοφία για τη γη που ονομάζεται "totalizm". Κατά συνέπεια στην πραγματικότητα αντιπροσωπεύουν τις επίσημες απαντήσεις των δεδομένων ερωτήσεων αυτής της φιλοσοφίας.
      Ειδοποίηση ότι οι απαντήσεις σε αυτή η ιστοσελίδας διατυπώνονται με ακριβώς τον ίδιο τρόπο όπως η φιλοσοφία του "totalizm" διατυπώνεται. Αυτό σημαίνει, για το οποίο όχι μόνο δίνουν μια απάντηση "πόσο πραγματικά είναι" σύμφωνα με τα συμπεράσματα του totalizm, αλλά και εξηγεί ότι τι totalizm πιστοποίησε για "γιατί είναι ακριβώς όπως αυτό - αντί της ύπαρξης απολύτως διαφορετικόσ", και επιπλέον δείχνουν "ποια στοιχεία" totalizm είναι σε θέση να παρέχει για να επιβεβαιώσει που είναι πραγματικά όπως το κράτος απαντήσεων, όχι απολύτως διαφορετικό. Εάν για μερικούς λόγους η πλήρης παρουσίαση και των τριών ανωτέρω συστατικών μιας δεδομένης απάντησης (δηλ. "πώσ", "γιατί", και "ποια στοιχεία") είναι αδύνατη στους ταπεινούς όρους αυτή η ιστοσελίδας, κατόπιν μια δεδομένη απάντηση θα δείξει πού στην κύρια δημοσίευση του totalizm (μέσα στη μονογραφία [ 1/4 ]) κάποια μπορεί να βρεί την πρόσθετη επέκταση των εξηγήσεων στις πληροφορίες παρεχόμενες εδώ.


#2. Αυτό που με είναι κατάλληλος (δηλ. ο Δρ Jan Pajak) για να δώσει τις απαντήσεις στις ερωτήσεις για το Θεό:

      Υπάρχει ολόκληρη μια σειρά των παραγόντων που αρκετά σαφώς δείχνουν, εκείνος ο έχω τα απαραίτητα προσόντα για να δώσω τις απαντήσεις στις ερωτήσεις για το Θεό που απαριθμείται κατωτέρω. Αναθεωρήστε τουλάχιστον μερικοί οι σημαντικότεροι τους. Και έτσι, είμαι επιστήμονας από το επάγγελμα, το πάθος, και τη μοίρα. Έτσι έχω την απαραίτητη επίσημη κατάρτιση να παρέχω τις απαντήσεις που δίνω με το unambiguoity, την μακριά-θέα, και την ακρίβεια που απαιτείται για τις παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας. Υπεράσπισα δημόσια το βαθμό μου του "γιατρού των τεχνικών επιστημών". Έτσι επέρασα ουσιαστικά από τη "δοκιμή της πυρκαγιάσ" σχετικά με τη δυνατότητά μου να διεξαγάγω την επιστημονική έρευνα, οι εκτιμήσεις ποιοτικού επιπέδου μου που επιβάλλεται στα αποτελέσματα τέτοιας έρευνας, και το κοινό μου που υπερασπίζει τα αποτελέσματα που ολοκληρώνονται κατά τη διάρκεια της έρευνας. Είμαι ο δημιουργός της πιό σύγχρονης κοσμικής φιλοσοφίας στη γη, αποκαλούμενος "totalizm", και επίσης μια επαναστατική επιστημονική θεωρία ονόμασε τη "έννοια της dipolar βαρύτητασ", από ποιους άμεσα μίσχους η επίσημη απόδειξη για την ύπαρξη του Θεού. Κατά συνέπεια εσυνείσφερα προσωπικά το αμέτρητο ποσό έρευνας και σκέψεων στο θέμα του καθορισμού της ύπαρξης του Θεού, και επίσης τις ιδιότητές του, τις μεθόδους δράσης, κ.λπ.... Αυτό σημαίνει ότι, όπως οι άνθρωποι λένε, "ξέρω τι μιλώ για". Στην πραγματικότητα, είμαι ο πρώτος επιστήμονας στη γη, η οποία έχει αποδείξει τυπικά την ύπαρξη του Θεού. Έτσι υπέρ τι είμαι της απαίτησης έχω τα απαραίτητα και πολύ απτά στοιχεία. Επιπλέον, μου δόθηκε κάτι, τι δεν δίνεται σε κάθε πρόσωπο. Μερικοί άνθρωποι θα το καλούσαν "στόχο" ή μια "αποστολή" που πρέπει να πραγματοποιήσω στη γη, άλλες θα το καλούσε τη "μοίρα", "το πεπρωμένο", ή ακριβώς "συμπίπτοντα". Αλλά ο,τιδήποτε όνομα κάποιος θα χρησιμοποιούσε για να το περιγράψει, η προετοιμασία αυτή η ιστοσελίδας για το Θεό είναι ένα αδιάσπαστο μέρος από το.
      Περισσότερες λεπτομέρειες για την πορεία της εξαιρετικής ζωής μου, των προσόντων, της επιστημονικής έρευνάς μου, και αυτής της "αποστολήσ" που ολοκληρώνω αυτήν την περίοδο στη γη, μπορούν να μαθευτούν από την υποενότητα A4 στον τόμο 1 της επιστημονικής μονογραφίας [ 1/4 ] τα ελεύθερα αντίγραφα των οποίων μπορεί να μεταφορτωθεί από αυτή η ιστοσελίδας μέσω του στοιχείου "μονογραφία [ 1/4 ]" "στις επιλογές 1" από το αριστερό περιθώριο αυτή η ιστοσελίδας.


#3. Εάν ο Θεός υπάρχει:

      ΝΑΙ, ο Θεός οπωσδήποτε υπάρχεϊ Τελικά, totalizm έχει αποδείξει τυπικά την ύπαρξή του με τουλάχιστον τρία διαφορετικά παραδείγματα των επιστημονικών μεθοδολογιών. Στη συνέχεια, κάθε επίσημη επιστημονική απόδειξη έχει αυτό σε το, ότι είναι η περισσότερη κοντά στην αλήθεια και στην αντικειμενική πραγματικότητα, από όλα που σε ένα δεδομένο χρονικό σημείο είναι γνωστά σε μας. Επειδή αυτή η επίσημη επιστημονική απόδειξη για την ύπαρξη του Θεού μέχρι τώρα δεν υπονομεύθηκε από καθέναν, διατηρεί την αξία και πρέπει να εξεταστεί στις σκέψεις και τις ενέργειές μας. Αποφασιστικά δείχνει ότι ο Θεός είναι εξίσου πραγματικός και απτός ως όλα τα άλλα γύρω από μας.
      Σε περίπτωση που κάποιος θα επιθυμούσε να ρίξει μια ματιά σε αυτήν την επίσημη επιστημονική απόδειξη για την ύπαρξη του Θεού, δημοσιεύεται στην υποενότητα I3.3 από τον τόμο 5 της επιστημονικής μονογραφίας [ 1/4 ] (διαθέσιμος στις αγγλικές και πολωνικές γλώσσες), αντιγράφει όποιος μπορεί να είναι μεταφορτώνει εντελώς δωρεάν από το στοιχείο "μονογραφία [ 1/4 ]" "στις επιλογές 1" από το αριστερό περιθώριο αυτή η ιστοσελίδας (είναι διαθέσιμο με διάφορα διαφορετικά σχήματα).


#4. Ποια προφανή και απτά στοιχεία στην προσιτότητά μας totalizm δείχνει όπως ικανός να επιβεβαιώσει την ύπαρξη του Θεού:

      Όλοι ψάχνουμε κάποιο είδος των πειστικών στοιχείων ότι αυτή η ανώτερη ευφυής ύπαρξη που από τις θρησκείες καλείται Θεός στην πραγματικότητα υπάρχει. Όπως βγάζει, ανακαλύψαμε ήδη (κατά καθαρές τύχες) ένα πλήθος τέτοιων στοιχείων. Μόνο ότι για διάφορους λόγους δεν τον μεταχειριζόμαστε υπό αυτήν τη μορφή στοιχεία. Αυτό είναι επειδή προκειμένου να το δεχτεί ως στοιχεία για την ύπαρξη του Θεού, είναι απαραίτητο να υπάρξει μια προηγούμενη γνώση όπου αυτός ο Θεός κατοικεί (δηλ. πρέπει να έχουμε γνώση για τη θέση του "αντίθετος-κόσμου" που περιγράφεται στο στοιχείο # 21), ποια είναι η προέλευση της νοημοσύνης αυτού του Θεού (δηλ. χρειαζόμαστε γνωστός αυτό που είναι διανοητικές ιδιότητες του "αντίθετος-θέματοσ" που περιγράφεται στο στοιχείο # 21), πώς αυτός ο Θεός επικοινωνεί με τους ανθρώπους, κ.λπ.... Στη συνέχεια όλη αυτά η γνώση παρέχηκε μόνο από την έννοια της dipolar βαρύτητας και από το totalizm που προέρχεται από την.
      Τα πολυάριθμα παραδείγματα των προφανών και απτών στοιχείων για την ύπαρξη του Θεού είναι υποδειγμένα και λεπτομερώς ερμηνευμένα στους τόμους 6 και 5 (μέσα στα κεφάλαια Ι και Χ) "της μονογραφίας [ 1/4 ]" (σε στην αγγλική ή πολωνική γλώσσα). Είναι όπου ο αναγνώστης πρέπει να ψάξει τις πιό λεπτομερείς αναλύσεις από το. Αλλά προκειμένου να μην αφεθεί αυτή η απάντηση χωρίς τουλάχιστον να δείξω εδώ τα περισσότερα κοινά δείγματα αυτών των στοιχείων, πρόκειται να απαριθμήσω εδώ τρία παραδείγματα. Αυτοί είναι:
           1. ESP. Η έννοια των dipolar κρατών βαρύτητας, που αυτή η ουσία σκέψης ονόμασε το "αντίθετος-θέμα", το οποίο στην πραγματικότητα είναι ο μεταφορέας του ανωτέρου που καλείται εδώ Θεό, έχει μια συνήθεια της απάντησης σε κάθε ερώτηση που κάποιος απευθύνει σε την (τα μέσα αυτό λειτουργούν όπως με). Ανθρωποι δεδομένου ότι οι αρχαίοι χρόνοι υποβάλλουν τις ερωτήσεις που απευθύνονται σε κάποιο απροσδιόριστο, και στην πραγματικότητα λαμβάνουν τις απαντήσεις. Αυτή η συνήθως γνωστή διαδικασία τις ευφυείς ερωτήσεις και τις ευφυείς απαντήσεις, στη δημοφιλέστερη μορφή καλείται το "divining εκκρεμέσ" ή "radiesthesia". Η γενικότερη μορφή από το καλείται "ESP" (από τη "πρόσθετη αισθητήρια αντίληψη"). Τόσο τα εκκρεμή στην πραγματικότητα κατάδυσης, καθώς επίσης και όλες οι γνωστές μορφές ESP, είναι τίποτα άλλο, ως άμεση ανταλλαγή των πληροφοριών με αυτήν την ευφυή ουσία που είναι ο μεταφορέας του Θεού. Κατά συνέπεια, τα divining εκκρεμή και είναι ESP μια από τις περισσότερες κοινές εμπειρικές παρατηρήσεις, οι οποίες τεκμηριώνουν σε μας την ύπαρξη και την ευφυή λειτουργία του Θεού. Μόνο αυτός για διάφορους λόγους ήμαστε ανίκανοι έτσι-μακριά να τους καταλάβουμε ως απαντήσεις που προέρχονται από αυτήν την ευφυή ουσία από το "αντίθετος-κόσμο". (Για περισσότερες λεπτομέρειες για τις αρχές της λειτουργίας τα εκκρεμή και δείτε ESP την υποενότητα I8 από τον τόμο 5 της μονογραφίας [ 1/4 ].)
           2. Ζωικό ένστικτο. Αξίζει για να θυμηθεί, ότι τα ζώα έχουν επίσης μια έκδοση ESP. Στα ζώα αυτό ESP καλείται "ένστικτο". Στη γη οι διάφορες "ζωικές μεγαλοφυίεσ" είναι γνωστές, στις οποίες αυτό το "ένστικτο" είναι τόσο ισχυρό, ότι είναι ικανοί των σωστών λύνοντας προβλημάτων που υπερβαίνουν μερικές φορές τις ικανότητες των μυαλών πολλών ανθρώπων. Φυσικά, τέτοια ευφυής δράση "του ενστίκτου" των ζώων δεν θα ήταν δυνατή, εάν τα ζώα δεν λαμβάνουν τις απαντήσεις τους από αυτήν την ευφυή ουσία αποκαλούμενη εδώ Θεό. Κατά συνέπεια το "ζωικό ένστικτο", ή πιό συγκεκριμένα οι σπάνιες περιπτώσεις από το που επιτρέπουν σε μερικά ζώα για να λύσουν τα λογικά προβλήματα που υπερβαίνουν τις διανοητικές ικανότητες πολλών ανθρώπων, είναι επόμενα απτά στοιχεία για την ύπαρξη του Θεού. (Οι περιγραφές των παραδειγμάτων τέτοιων "μεγαλοφυιών ζώων" και των παραδειγμάτων των εκδηλώσεων του ιδιαίτερα λογικού συστατικού στα ένστικτα των ζώων, περιλαμβάνονται στις υποενότητες I8.1 και I7 από τον τόμο 5 της μονογραφίας [ 1/4 ].)
           3. Φωτογραφίες Kirlian. Αυτός ο θρησκευτικός "άλλος κόσμοσ", από το totalizm και την έννοια της dipolar βαρύτητας που ονομάζεται το "αντίθετος-κόσμο", χωρίζεται από τον κόσμο μας από ένα αδιαπέραστο εμπόδιο. Έτσι κανένα περισκόπιο ή τηλεσκόπιο δεν επιτρέπει σε μας για να έχει μια διορατικότητα σε το. Εντούτοις, υπάρχει μια τεχνική που καλούμε "φωτογραφία Kirlian". Επιτρέπει να φωτογραφίσει τι περιλαμβάνεται σε αυτόν τον "αντίθετος-κόσμο". Σημαίνει ότι αυτή η "φωτογραφία Kirlian" στην πραγματικότητα αποκαλύπτει εικόνες από τον κόσμο που καταλαμβάνεται από το "πατέρα Θεών". Μόνο εκείνοι οι οι έτσι-μακρινοί άνθρωποι δεν ήξεραν για αυτό. Έτσι διατύπωσαν τις διάφορες άγριες κερδοσκοπίες για αυτό που πραγματικά αυτή η φωτογραφία παρουσιάζει. Το πιό πειστικό πείραμα με τη βοήθεια της οποίας η φωτογραφία Kirlian αποδεικνύει σε μας την αξία ως "παράθυρο σε αυτή άλλος κόσμοσ", είναι γνωστό με το όνομα "της επίδρασης φύλλων φαντασμάτων". Σε αυτό το πείραμα ένα νέο και ακόμα ζωντανό φύλλο κόβεται στο μισό, και έπειτα η φωτογραφική μηχανή Kirlian φωτογραφίζει μόνο ένα δεύτερο αυτού του φύλλου. Αλλά στη φωτογραφία μετά από να επεξεργαστεί ένα ολόκληρο φύλλο είναι ορατό. Οι ερευνητές αυτού του συγκλονίζοντας φαινομένου αναρωτιόνταν όπου η εικόνα αυτού του λείποντας μισού του φύλλου προέρχεται από. Τελικά καταλήγουν σε ένα συμπέρασμα, ότι πρέπει να είναι ένα "φάντασμα αυτού του φύλλου" (ως εκ τούτου το όνομα για αυτό το πείραμα η "επίδραση φύλλων φαντασμάτων"). Έτσι εάν σκεφτόμαστε για μια στιγμή, αυτό το πείραμα με τη "επίδραση φύλλων φαντασμάτων" πραγματικά αποδεικνύει σε μας αποφασιστικά, ότι ανεξάρτητα από το ορατό διάστημα "του κόσμου μασ", υπάρχει επίσης πρόσθετο αόρατο (για την ανθρώπινη θέα) διάστημα του "αντίθετος-κόσμου". Είναι αυτό το διάστημα του "αντίθετος-κόσμου" ότι ο Θεός κατοικεί σε τον. Έχουμε ακόμη και ήδη μια ερευνητική συσκευή, δηλ. η φωτογραφία Kirlian ", η οποία επιτρέπει σε μας για να έχει μια διορατικότητα σε αυτόν τον" αντίθετος-κόσμο ". (Για περισσότερες λεπτομέρειες για τη φωτογραφία Kirlian και την αποδεικτική αξία από τον, δείτε την υποενότητα H1.1.1 στη μονογραφία [ 1/4 ]. Στη συνέχεια η "επίδραση φύλλων φαντασμάτων" περιγράφεται περιεκτικότερα στο κεφάλαιο γ της πραγματείας [ 7/2 ].)


#5. Πώς ο Θεός μοιάζει με:

      Ο Θεός δεν είναι πραγματικά πρόσωπο, δεδομένου ότι γίναμε για να πιστεψουμε. (πρέπει να τονίσω πάλι σε αυτό το σημείο, ότι από τον όρο "Θεόσ" αυτή η ιστοσελίδας καταλαβαίνει την ανώτερη ευφυή ύπαρξη του ολόκληρου κόσμου, σημαίνει την ύπαρξη στον ποιο Ιησού από τη χριστιανική θρησκεία που χρησιμοποιείται για να αναφερθεί ως προς το "πατέρα Θεών".) Δηλαδή "ο Θεός είναι ο ολόκληρος όγκος μιας ευφυούς ουσίασ", που ονομάζεται "το αντίθετος-θέμα", το οποίο είναι ο μεταφορέας των διανοητικών ιδιοτήτων του ανωτέρου που είναι που εδώ καλείται Θεό. Αυτή η ουσία είναι σε θέση να σκεφτεί και να απομνημονεύσει στο φυσικό κράτος. Στη συνέχεια ως όγκο αυτής της ουσίας σκέψης, ο Θεός δεν έχει τη μορφή που θα ήταν δυνατή να καθορίσει σε παρόν επίπεδο γνώσης μας. Ή αυστηρότερα - η μορφή του Θεού είναι ταυτόχρονα η μορφή του αόρατου στο παράλληλο μισό ανθρώπων του κόσμου, αποκαλούμενο "αντίθετος-κόσμο". (Δυστυχώς, στο παρόν επίπεδο γνώσης μας δεν ξέρουμε ποια ακριβής μορφή έχει τον ολόκληρο κόσμο. Κατά συνέπεια ακόμη και περισσότεροι δεν ξέρουμε ποια είναι η μορφή από το μισό από το όποιος είναι αόρατος στους ανθρώπους.) Αλλά όλα τα στοιχεία δείχνουν, ότι η μορφή του κόσμου δεν μοιάζει με τις περιλήψεις ενός ανθρώπου. Μάλλον απέναντι από, σύμφωνα με τις αφαιρέσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη φιλοσοφία του totalizm και που προέρχονται από τον καθορισμό της ενέργειας, φαίνεται παραδείγματος χάριν ότι πιθανότατα η μορφή ενός ολόκληρου κόσμου είναι κοντά απρόσεκτα συμπιεσμένη από κάποιο, μια λεπτή, διπλωμένη "τηγανίτα". (Οι αφαιρέσεις για τη μορφή του ολόκληρου κόσμου δημοσιεύονται στην υποενότητα JE3.7.1 από τον τόμο 9 της μονογραφίας [ 1/4 ].)
      ε αυτό το σημείο ο αναγνώστης μπορεί να επιθυμήσει να ξέρει ποιων και γιατί ενδιαφέρεται για την παραγωγή μας να θεωρήσουμε, εκείνος ο Θεός μοιάζει με έναν άνθρωπο. Καλά, υπάρχει τέτοιος κάποιος. Και το κάνει για τα εναλλακτικά κίνητρα. Με την παραγωγή των ανθρώπων να θεωρήσουν ότι ο Θεός μοιάζει με ένα πρόσωπο, που μόνο έχει τις ειδικές δυνάμεις, αυτό κάποιος ολοκληρώνει ότι μπορεί κάποτε impersonate Θεός. Αυτό είναι λόγω των προσωποποιήσεων Θεού του ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι βλέπουνε το Θεό. (Ο αληθινός Θεός δεν παρουσιάζεται στους ανθρώπους που είναι ακόμα ζωντανοί. Ζει σε έναν χωριστό κόσμο. Αλλά ο Θεός παρουσιάζεται, και μιλά στους ανθρώπους, μετά από το φυσικό θάνατό τους.) Αυτοί οι ορκισμένοι αντίπαλοι του Θεού, στο παρελθόν κλήθηκαν "διαβόλουσ". Αλλά προς το παρόν καλούνται "UFOnauts". Περισσότερος για τους εξηγείται χωριστές ιστοσελίδας (διαθέσιμος σε στην αγγλική ή πολωνική γλώσσα): UFOnauts, 26th day, και Antichrist. Διάφορες βασικές λεπτομέρειες για τους παρουσιάζονται επίσης στο στοιχείο #13 κατωτέρω.


#6. Εάν ο Θεός αποτελείται πραγματικά από "τον πατέρα", "ο γιοσ", και το "ιερό φάντασμα" ως χριστιανική θρησκεία δηλώνουν αυτό:

      ΝΑΙ. Το Totalizm και η έννοια της dipolar βαρύτητας επιβεβαιώνουν, ότι η ανώτερη ύπαρξη στον κόσμο, που περιγράφουμε συνήθως με τη χρήση ενός Θεού μεμονωμένης λέξης, αποτελείται πραγματικά από τρία βασικά συστατικά. Αυτό που είναι ακόμα πιό ενδιαφέρον, ονομάζει "τον πατέρα", "γιοσ", και το "ιερό φάντασμα" που δίνεται σε αυτά τα συστατικά από αρχαίο Israelites για να τα περιγράψει, απεικονίζει πραγματικά πολύ καλά την ουσία τους. Φυσικά, στις παρούσες ημέρες έχουμε ήδη ένα μικροσκοπικό πρότυπο της δομής και της λειτουργίας του κόσμου με μορφή ενός υπολογιστή, έτσι μπορούμε να αντέξουμε οικονομικά να περιγράψουμε και να καθορίσουμε αυτά τα τρία συστατικά του Θεού κατά τρόπο ακριβέστερο. Και έτσι, σύμφωνα με το totalizm και την έννοια της dipolar βαρύτητας, το συστατικό που αρχαίο Israelites ονόμασε το "πατέρα Θεών", προς το παρόν μπορούμε να ονομάσουμε ακριβέστερα με έναν όρο "καθολικός υπολογιστήσ" (ή "UC"). Αυτό είναι επειδή αντιπροσωπεύει τον ολόκληρο όγκο της ευφυούς ουσίας αποκαλούμενης "αντίθετος-θέμα" που είναι ικανό για να σκεφτεί σε ένα φυσικό κράτος, και που έτσι είναι ο προμηθευτής της νοημοσύνης σε αυτόν τον ανώτερο που καλείται Θεό. Αυτή η ουσία περιλαμβάνεται σε έναν χωριστό κόσμο αποκαλούμενο "αντίθετος-κόσμο". Στη συνέχεια το συστατικό του Θεού που από αρχαίο Israelites κλήθηκε "ιερό φάντασμα", προς το παρόν μπορούμε να περιγράψουμε ακριβέστερα με το όνομα "καθολικός διάνοια" (ή "UI"). Αυτό είναι επειδή είναι ένα είδος του "λειτουργικού συστήματοσ" για τον κόσμο, σημαίνει το ανώτερο πρόγραμμα που ελέγχει τη λειτουργία του "καθολικού υπολογιστή". Τελικά το συστατικό του Θεού που από αρχαίο Israelites κλήθηκε "γιο Θεών", μπορεί προς το παρόν να περιγραφεί ακριβέστερα με τον όρο "τον κόσμο θέματός μασ". Αυτό είναι επειδή είναι ο φυσικός κόσμος μας που χωρίζεται από το "αντίθετος-κόσμο" από το αδιαπέραστο εμπόδιο, το οποίο ελέγχεται από το Θεό έμμεσα μέσω των νόμων που καθιέρωσε. Κάθε μεμονωμένο πρόσωπο είναι μια βασική μονάδα ή ένα βασικό μέρος αυτού του κόσμου του θέματος.
      Οι περιεκτικότερες περιγραφές αυτών των τριών βασικών συστατικών του Θεού παρέχονται στις υποενότητες I3.2, I2 και I1 από τον τόμο 5 της μονογραφίας [ 1/4 ]. Στη συνέχεια το "αντίθετος-θέμα" περιγράφεται επίσης σε αυτή η ιστοσελίδας στο στοιχείο #21 κατωτέρω.


#7. Είναι Θεός "αυτόσ" ή μάλλον "αυτή":

      Ολόκληρος ο Θεός, σημαίνει και τα τρία συστατικά του Θεού που θεωρείται ως ενιαίος ανώτερος που είναι, εξουσιάζεται από τον ανδροπρέπεια. Έτσι ολόκληρος ο Θεός είναι "αυτόσ". Δεδομένου ότι αυτό πρόκειται να εξηγηθεί κατωτέρω, αρσενικά είναι δύο συστατικά του Θεού (από τα τρία), από αρχαίο Israelites αποκαλούμενο το "πατέρα Θεών" και "γιο Θεών", ενώ από το totalizm και την έννοια της dipolar βαρύτητας αποκαλούμενη το "καθολικό υπολογιστή" (UC) και "κόσμο θέματός μασ". Κατά συνέπεια στην πραγματικότητα, όταν δεν δείχνουμε ότι αναφερόμαστε συγκεκριμένα στο τρίτο (θηλυκό) συστατικό του Θεού, πρέπει να αναφερθούμε στο Θεό ως προς "τον". Εντούτοις, πρέπει επίσης να θυμηθούμε, οι οποίοι το τρίτο συστατικό του Θεού, το οποίο από αρχαίο Israelites κλήθηκε "ιερό φάντασμα", ενώ από το totalizm και από την έννοια της dipolar βαρύτητας καλείται "καθολικό διάνοια" ή (UI), αποφασιστικές θηλυκές ιδιότητες επιδείξεων. Κατά συνέπεια αυτό το συστατικό είναι πραγματικά "αυτή".
      Στο φθόνο ότι η ανωτέρω ερώτηση μπορεί να εμφανιστεί να είναι ελαφρώς αφελής, στα παρόντα ο φεμινισμός και ο πόλεμος των φύλων, γίνεται όλο και περισσότερο έγκυρο. Τελικά, αυτά είναι τα παρόντα μας όταν έφηυραν τα θηλυκά το διάσημο feministic αστείο: "όταν ο Θεός δημιούργησε τα αρσενικά αστειευόταν μόνο". Φυσικά, λόγω της αυξανόμενης επείγουσας ανάγκης αυτής της ερώτησης, totalizm δεν έχει καμία άλλη επιλογή αλλά για να εξηγήσει ποια είναι η επίσημη στάση της σε αυτό το θέμα, και για να δικαιολογήσει την προέλευση αυτής της στάσης. Εδώ είναι αυτές οι εξήγηση και αιτιολόγηση:
      Η έννοια της dipolar βαρύτητας, και totalizm επίσης, συμφωνεί επίσημα ότι με τα συμπεράσματα των αρχαίων κινέζικων για την ουσία "του ανδροπρέπειασ" σημαίνει "yang", και η ουσία "της θηλυκότητασ" σημαίνει "yin". (Αυτά τα συμπεράσματα αναφέρονται στο τέλος της υποενότητας H2 τον τόμο 4 της μονογραφίας [ 1/4 ].) Έτσι totalizm συμφωνεί ότι η ουσία "των μέσων" "ανδροπρέπειας yang" αντιπροσωπεύεται από τους αποκαλούμενους "δυναμικούς dipolar τομείσ", σημαίνει από κάθε τομέα που είναι παρόμοιος με το μαγνητικό πεδίο ή με έναν δυναμικό τομέα που διαμορφώνεται π.χ. από αεραντλία κατά μήκος των κλειστών βρόχων από μια εγχώρια ηλεκτρική σκούπα. Το Totalizm συμφωνεί επίσης, το οποίο η ουσία "της θηλυκότητασ" σημαίνει ότι "yin" αντιπροσωπεύεται με τους αποκαλούμενους "στατικούς μονοπολικούς τομείσ", τα μέσα από κάθε τομέα παρόμοιο με έναν στατικό ηλεκτρικό τομέα ή με οποιοδήποτε τομέα πίεσης, π.χ. αυτός που διαμορφώνεται λόγω στη συμπίεση του αέρα σε ένα μπαλόνι ή σε μια ρόδα αυτοκινήτων. Κατά συνέπεια η επίσημη στάση του totalizm και της έννοιας της dipolar βαρύτητας είναι, ότι "ο ανδροπρέπεια" εκφράζεται από έναν "δυναμικό dipolar τομέα", ενώ "η θηλυκότητα" εκφράζεται από έναν "στατικό μονοπολικό τομέα".
      Όπως αυτό εξηγείται στις υποενότητες H4.2, H5.1 και H5.2 από τον τόμο 4 της μονογραφίας [ 1/4 ], η δομή και η λειτουργία του "αντίθετος-κόσμου" είναι τέτοιες, ότι η εξουσίαση σε την είναι ένας "δυναμικός dipolar τομέασ". Αυτό είναι επειδή ακόμα και όταν στον αντίθετος-κόσμο διαμορφώνονται οι τοπικοί "στατικοί μονοπολικοί τομείσ" από τους οποίους π.χ. οι ηλεκτρικοί τομείς είναι αποτελούμενοι, ακόμα αυτοί οι στατικοί τομείς διατηρούνται σε ένα σταθερό κράτος από τους δυναμικούς dipolar τομείς. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι το συστατικό του Θεού από το totalizm ονόμασε το "καθολικό υπολογιστή" (UI) ενώ από αρχαίο Israelites αποκαλούμενο ο "πατέρας Θεών", αντιπροσωπεύει στην πραγματικότητα μια ουσία "του ανδροπρέπειασ", σημαίνει ότι είναι αποφασιστικά "αυτόσ". Στη συνέχεια το συστατικό του Θεού που από το totalizm ονομάζεται το "καθολικό διάνοια" (UI), ενώ από αρχαίο Israelites κλήθηκε "ιερό φάντασμα", με πραγματικά διαμορφωμένος ως χαρακτηριστικός στατικός μονοπολικός τομέας. Τελικά, είναι ένα είδος αλγορίθμου ή ενός προγράμματος πιό υψηλού επιπέδου. Έτσι αυτός ο "καθολικός διάνοια" ή το "ιερό φάντασμα" στην πραγματικότητα αντιπροσωπεύει την ουσία "της θηλυκότητασ", σημαίνει ότι είναι αποφασιστικά "αυτή". Τελικά ο εξουσιάζοντας αρχικός τομέας στον κόσμο του θέματος είναι ο τομέας βαρύτητας. Στη συνέχεια σύμφωνα με την έννοια της dipolar βαρύτητας, ο τομέας βαρύτητας είναι ένας δυναμικός dipolar τομέας. Έτσι ο "γιος Θεών" του Israelites (ενώ "ο κόσμος θέματός μασ" στο totalizm) επίσης αντιπροσωπεύει την ουσία "του ανδροπρέπειασ". Στο σύνολο, δύο από τα τρία συστατικά του Θεού αντιπροσωπεύουν την ουσία του ανδροπρέπειας, ο ένας από τα τρία αντιπροσωπεύει την ουσία της θηλυκότητας. Κατά συνέπεια συνολικά ο Θεός είναι πιό αρσενικός από θηλυκός. Έτσι οποιου δήποτε μια αντίδραση σε αυτήν την δήλωση πρόκειται για να είναι, η επίσημη στάση του totalizm και η έννοια της dipolar βαρύτητας είναι ότι στο Θεό όπως στο σύνολο εξουσιάζει "τον ανδροπρέπεια", σημαίνει ότι ο Θεός είναι "αυτόσ". Εντούτοις, totalizm ταυτόχρονα επιβεβαιώνει επίσημα, εκείνος ο Θεός περιέχει σε το ένα συστατικό (δηλ. "ιερό φάντασμα" ή "καθολικός διάνοια"), το οποίο είναι "αυτή".


#8. Γιατί ο Θεός δημιούργησε το άτομο:

      Ο Θεός δημιούργησε τους ανθρώπους και τους παρακινεί συνεχώς για την πρόκληση μιας συνεχών ανάπτυξης και μιας εξέλιξης του κόσμου. (Εντούτοις, δεν θα ήμαστε μακριά από την αλήθεια εάν κοροϊδευτικά δηλώνουμε ότι ο Θεός μας δημιούργησε "από την πλήξη".) Τελικά, εάν ο Θεός δεν δημιούργησε τίποτα, θα υπήρχε μόνο με τον ολόκληρο κενό κόσμο. Έτσι δεν θα είχε τίποτα που συλλογίζεται και που αναπτύσσεται. Επίσης δεν θα είχε τους λόγους ούτε τις εμπνεύσεις για την αύξηση της γνώσης του, ούτε θα είχε τίποτα με αυτό που μπόρεσε να καταλάβει το γιγαντιαίο μυαλό του. Στη συνέχεια, επειδή είναι μια ευφυής ύπαρξη, με την πάροδο του χρόνου πιθανώς "θα πέθαινε της πλήξησ". Επιπλέον, η γνώση του δεν θα είχε τους λόγους να αυξηθεί. Έτσι προκειμένου να ανησυχηθεί με κάτι, στην αρχή δημιούργησε πιθανώς μερικούς πρωτόγονους οργανισμούς και άρχισε να πειραματίζεται με τους. Κατόπιν ανακάλυψε ότι με "το παιχνίδι" με αυτούς τους οργανισμούς όχι μόνο έχει πολλή διασκέδαση, αλλά και μαθαίνει πολλά νέα πράγματα. Έτσι έφηυρε ποιου σήμερα οι ανθρώπινοι επιστήμονες καλούν τη "εξέλιξη" και συνέχισαν με τη δημιουργία όλο και περισσότερο περισσότερων τέλειων οργανισμών. Η γνώση του αυξήθηκε γρήγορα. Είχε επίσης πολλή διασκέδαση παρατηρώντας τις δημιουργίες του. Με την πάροδο του χρόνου δημιούργησε τους οργανισμούς που προωθήθηκαν έτσι ως άνθρωποι. Οι άνθρωποι του έδωσαν πολλή διασκέδαση με τις συμπεριφορές τους, και παρήγαγαν επίσης πολλές ευκαιρίες ότι έμαθε τα νέα πράγματα. Φυσικά, στο μεταξύ δέσμευσε επίσης πολλά λάθη. Οι διάφορες μυθολογίες δηλώνουν ότι ο Θεός έπρεπε να καταστρέψει τον κόσμο ήδη αρκετές φορές επειδή δεν συμπάθησε όπου οι δημιουργίες του πήγαιναν. Προσωπικά πιστεύω ότι εάν με την πάροδο του χρόνου βγάλει ότι η εργασία των παρόντων ηθικών νόμων είναι ανεπαρκής για τη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ των "ηθικών" και "ανήθικων" συμπεριφορών των ανθρώπων, και εάν μια ημέρα οι "που ανήθικεσ" συμπεριφορές αρχίζουν να εξουσιάζουν τον κόσμο, ο Θεός θα αναγκαστεί να καταστρέψει τον κόσμο ακόμα μια φορά, για να κάνει έναν χώρο για τη δημιουργία ενός καλύτερου με τους ισχυρότερους ηθικούς νόμους. Από το χρόνο της δημιουργίας ένας Θεός ατόμων πειραματίζεται με τα όλο και περισσότερο περισσότερους τέλειους συστήματα, τις κοινωνίες, νόμους, κ.λπ. Λόγω σε αυτό, ο κόσμος αναπτύσσεται συνεχώς και εξελίσσεται σε όλο και περισσότερο περισσότερες τέλειες μορφές.
      Πρέπει να αναφερθεί εδώ, ότι υπάρχουν απτά στοιχεία για το γεγονός, ότι ο στόχος της ύπαρξης των ανθρώπων είναι η επαγωγή μιας συνεχούς ανάπτυξης και εξέλιξη του κόσμου προς τις όλο και περισσότερο τέλειες μορφές. Αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνουν παραδείγματος χάριν τέτοια ρύθμιση η λειτουργία των αποκαλούμενων "ηθικών νόμων", ότι αναγκάζουν τους ανθρώπους για να αυξήσουν συνεχώς τη γνώση τους. (Τελικά, με την αύξηση της γνώσης ανθρώπων, η γνώση Θεού πρέπει επίσης να αυξηθεί. Αυτό είναι επειδή μια αρχή είναι σε λειτουργία παρόμοια με αυτήν που φανερώνεται κατά τη διάρκεια της αύξησης της γνώσης στους σπουδαστές που προκαλεί πάντα επίσης την αύξηση της γνώσης στο δάσκαλό τους.) Εάν κάποιος διστάζει με την αύξηση της γνώσης του/της, αυτοί οι ηθικοί νόμοι τιμωρούν αμέσως ένα τέτοιο πρόσωπο. Επομένως, παραδείγματος χάριν ευρέως χρησιμοποιημένη με τη μέθοδο Θεών, με το όνομα της οποίας στις υποενότητες JA2.4, JB2.1 και JC11.1.1 από τους τόμους 6 και 7 της μονογραφίας [ 1/4 ] περιγράφονται "μέθοδος καρότων και ραβδιών" (δείτε επίσης το στοιχείο #12 κατωτέρω) είναι ένα από τέτοια στοιχεία για το γεγονός, ότι τα άτομα δημιουργήθηκαν για να εγγυηθούν τη συνεχείς ανάπτυξη και την εξέλιξη του κόσμου. Αλλα σημαντικά στοιχεία για τη δημιουργία των ανθρώπων για να εγγυηθούν ακριβώς τη συνεχή ανάπτυξη του κόσμου είναι το γεγονός, ότι η κατεύθυνση "ανηφορική" στον αποκαλούμενο "ηθικό τομέα" ακριβώς συμπίπτει με την αποκαλούμενη "γραμμή της μέγιστης διανοητικής προσπάθειασ" - όπως περιεκτικότερα εξηγείται στην υποενότητα JA4.1 από τον τόμο 6 της μονογραφίας [ 1/4 ].


#9. Ποιες εκδηλώσεις του Θεού υπακοής αναμένουν από μας:

       Εάν πιστεύουμε τις θρησκείες, όλος τι απαιτείται από μας στις ζωές, είναι να ξοδεψουν όσο χρόνο μπορούμε στις εκκλησίες, τα μουσουλμανικά τεμένη, ή τους ναούς, να δώσουμε στα θρησκευτικά όργανα όσο το δυνατόν περισσότερο, και να αποφύγουμε τις θρησκευτικές αμαρτίες. Στις προσθήκες σε αυτό, μερικές θρησκείες επιβάλλουν τις διάφορες πρόσθετες απαιτήσεις, π.χ. για να προσεηθούν στο Θεό πέντε φορές ημερησίως, για να δώσουν τις προσφορές Θεών κάθε πρωινά, κ.λπ....
       Στη συνέχεια είναι ένας αναλύει την έννοια της dipolar βαρύτητας, κατόπιν βγάζει, ότι ο Θεός παρέχει σε μας τις πολύ σαφείς κατευθύνσεις, ως προς αυτό που ακριβώς μας αναμένει για να κάνει στις ζωές μας. Αυτές οι κατευθύνσεις γράφονται στους αποκαλούμενους "ηθικούς νόμουσ" που όλοι είμαστε υποχρεωμένοι για να υπακούσουμε pedantically στις ζωές μας. (Εάν δεν τους υπακούμε, κατόπιν σύμφωνα με τη "μέθοδο καρότων και ραβδιών" τιμωρούμαστε σοβαρά από αυτούς τους νόμους. Αλλά εάν τους υπακούμε - έπειτα ανταμειβόμαστε lavishly από τους.) Όπως βγάζει, στο περιεχόμενο αυτών των ηθικών νόμων γράφεται μόνο μια πρωταρχική απαίτηση, που ο Θεός επιβάλλει στους ανθρώπους, και την υπακοή το οποίο αυτός εκτελεί από μας με ένα χέρι σιδήρου. Αυτή η απαίτηση που γράφεται στους ηθικούς νόμους συμπίπτει όχι πάντα με ποιες θρησκείες λένε ότι πρέπει να κάνουμε. Αυτός ο ενιαίος και η μόνη πρωταρχική απαίτηση που επιβάλλεται επάνω σε μας από το Θεό και που εκφράζεται με τους "ηθικούς νόμουσ" που καθιέρωσε, δηλώνει ότι "όλα που κάνουμε στις ζωές μας, πρέπει να κάνουμε κατά τρόπο" ηθικό "". Έτσι εάν κάνουμε τίποτα κατά τρόπο "ηθικό" έπειτα ανταμειβόμαστε lavishly από αυτούς τους ηθικούς νόμους με διάφορους τρόπους ταυτόχρονα. Αλλά εάν κάνουμε κάτι "ανήθικο" στις ζωές μας, κατόπιν αυτοί οι ηθικοί νόμοι θα μας τιμωρήσουν πολύ σοβαρά. Αλλά ακόμα πιό ενδιαφέρων είναι ότι η λειτουργία αυτών των ηθικών νόμων προγραμματίζεται εκ των πρότερων έτσι, ότι ανταμειβόμαστε ή τιμωρούμαστε στις ζωές μας για κάθε ενιαίο τη δράση μας χωριστά. Σημαίνει ότι στις καθημερινές ζωές μας η "δικαιοσύνη" εξυπηρετείται στις μερίδες, για κάθε τη δράση μας χωριστά, ΟΧΙ "συνολικά" για ολόκληρο το ζωντανό σε έναν ενιαίο πηγαίνει - ως αξίωση θρησκειών. Επιπλέον, οι ηθικοί νόμοι μας ανταμείβουν ή μας τιμωρούν ακόμα στην ίδια φυσική ζωή, μόνο αυτή με μια χρονική καθυστέρηση που ανέρχεται χαρακτηριστικά σε αρκετά έτη.
       Εντούτοις, σε αυτό το σημείο πρέπει σαφώς να πραγματοποιήσουμε, ότι η ορολογία "ηθική" και "ανήθικη" λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους ηθικούς νόμους δεν συμπίπτει απαραιτήτως με την ίδια ορολογία που καθορίζεται από τις θρησκείες. (Δηλ. οποιοσδήποτε σύμφωνα με τους ηθικούς νόμους είναι "ηθικόσ" δεν πρέπει να είναι ηθικός σύμφωνα με μια συγκεκριμένη θρησκεία, και αντίστροφα.) Από τον όρο "ήθοσ" οι ηθικοί νόμοι καταλαβαίνουν όλα που πραγματοποιούνται με έναν τέτοιο τρόπο ότι "δεν παραβαίνει οποιοδήποτε ηθικό νόμο, ούτε δεν περπατούν γύρω από οποιοδήποτε ηθικό νόμο". Στη συνέχεια από τον όρο "ανήθικο" οι ηθικοί νόμοι καταλαβαίνουν όλα που πραγματοποιούνται με έναν τέτοιο τρόπο ότι "παραβαίνει τους ηθικούς νόμουσ". (Ειδοποίηση που εκτός από "ηθικόσ" και "ανήθικοσ", totalizm προσδιορίζει επίσης "το ψευδο-ήθοσ". Αυτό το "ψευδο-ήθοσ" είναι όλα που "ούτε υπακούει τους ηθικούς νόμους, ούτε παραβαίνει αυτούς τους ηθικούς νόμους, αλλά μόνο περπατά προσεκτικά γύρω από τουσ". Αυτή η ιδιότητα "του ψευδο-ήθουσ" επιδεικνύεται από σχεδόν όλα που στη γη πραγματοποιούνται από παρόν "UFOnauts", σημαίνουν από τους προηγούμενους "διαβόλουσ" που περιγράφονται στο στοιχείο #12 κατωτέρω.)
       Αν και χρεωνόμαστε με μόνο μια ενιαία πρωταρχική απαίτηση από το Θεό ο ίδιος, δηλαδή για να υπακούσουν pedantically τους ηθικούς νόμους σε όλα που κάνουμε, οι ηθικοί νόμοι επιβάλλουν σε μας τις δευτεροβάθμιες απαιτήσεις τους. Αυτές οι δευτεροβάθμιες απαιτήσεις είναι αυτές που πρέπει να υπακούσουμε προκειμένου να ικανοποιηθεί επίσης η πρωταρχική απαίτηση, σημαίνουμε την απαίτηση να ενεργήσουμε πάντα "ηθικά". Προκειμένου να δοθεί εδώ μερικά αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αυτών των δευτεροβάθμιων απαιτήσεων, περιλαμβάνουν, μεταξύ των άλλων:
             1. Συνεχείς ανάλυση και σκέψη. Δηλαδή, οι ηθικοί νόμοι απαιτούν, αυτός σε όλα ότι εμείς πρέπει να ενεργήσουμε σύμφωνα με μια "γραμμή της υψηλότερης διανοητικής προσπάθειασ", μέσα σύμφωνα με μια γραμμή που αναρριχείται ακριβώς ανηφορικά στον αποκαλούμενο ηθικό τομέα. Τέτοια συνεχής αναρρίχηση πρός τα πάνω στον ηθικό τομέα επιβάλλεται από τους ηθικούς νόμους. Στη συνέχεια αυτός ο "ηθικός τομέασ" τόσο έξυπνα σχεδιάζεται, ότι η κατεύθυνση "ακριβώς πρός τα πάνω" σε τον συμπίπτει με τη "γραμμή της μέγιστης διανοητικής προσπάθειασ". Σημαίνει ότι ο Θεός, που καθιέρωσε τους νόμους του κόσμου, ο προφανέστερα επιθυμεί ότι οι άνθρωποι βάζουν την υψηλότερη διανοητική προσπάθεια που μπορούν να παραγάγουν σε όλα που κάνουν. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός πραγματικά δεν θέλει από μας ακριβώς τις αμέτρητες επαναλήψεις των απρόσεκτων προσευχών, αλλά αναμένει ότι συμβάλλουμε τη νοημοσύνη και τη διανοητική προσπάθειά μας σε όλα που κάνουμε, συμπεριλαμβανομένων των προσευχών μας..
             2. Συνεχής ανυψωτικός τη γνώση μας. Η λειτουργία των ηθικών νόμων είναι αρκετά σύνθετη. Προκειμένου να το μάθουμε ακριβώς, πρέπει να βάλουμε την προσπάθεια στην εκμάθηση. Παραδείγματος χάριν, στη μονογραφία [ 1/4 ] η περιεκτική εκμάθηση των ηθικών νόμων απαιτεί και τουλάχιστον 5 όγκους, δηλαδή (στη διαταγή που απαριθμείται εδώ): 6, 4 ..5 ..7 και 8. Αλλά εάν κάποιος δεν μαθαίνει αυτούς τους νόμους, είναι δύσκολο για να τους υπακούσει στις ζωές μας. Αυτό στη συνέχεια θα οδηγήσει σε συχνό που τιμωρείται λόγω του σπασίματος τους. Έτσι μέσω της καθιέρωσης μιας τέτοιας κατάστασης, ο Θεός μας ενημερώνει σαφώς, ο οποίος επιθυμεί ότι ανυψώνουμε συνεχώς τη γνώση μας.
             3. Εμμονή και συνέπεια. Οι ηθικοί νόμοι μας τιμωρούν ή ανταμείβουν για κάθε τη δράση μας χωριστά (όχι μόνο ένας χρόνος για το ποσό των ζωών μας - δεδομένου ότι οι θρησκείες μας λένε αυτό σε). Στη συνέχεια τέτοια δράση τους δείχνει ότι ο Θεός ενδιαφέρεται εμείς "δεν σταματά τόσο εύκολα". Έτσι εάν ένας χρόνος δεν κάνουμε κάτι σωστό και παραβαίνουμε αυτούς τους νόμους, πρέπει να μάθουμε ένα ηθικό μάθημα από το και να δοκιμάσουμε καλύτερα μια επόμενη φορά. Αυτό σημαίνει ότι ο τρόπος με τον οποίο οι ηθικοί νόμοι λειτουργούν επιβάλλει σε μας την απαίτηση της εμμονής και της συνέπειας στην προσπάθεια μόνος-βελτίωσής μας.
       Ειδοποίηση ότι ένας κατάλογος ηθικών νόμων που ανακαλύπτονται έτσι-μακριά, στους οποίους, μεταξύ των άλλων, γράφεται τις ανωτέρω απαιτήσεις, και επίσης γράφεται ολόκληρη μια σειρά άλλων δευτεροβάθμιων απαιτήσεων, περιλαμβάνεται στην υποενότητα I4.1.1 από τον τόμο 5 της μονογραφίας [ 1/4 ]. Στη συνέχεια η προέλευση και η λειτουργία των ηθικών νόμων περιγράφονται στο κεφάλαιο JA από τον τόμο 6 της μονογραφίας [ 1/4 ].
* * *
      Οι απαιτήσεις που επιβάλλονται σε μας από το Θεό μπορούν να ελεγχθούν αυστηρά σε κάθε κατάσταση ζωής και από την καθεμία. Υπάρχει αρκετά μια απλή μέθοδος για αυτήν την επαλήθευση. Αυτό είναι επειδή οι ηθικοί νόμοι εκπληρώνουν πάντα μια σειρά πολύ σαφώς καθορισμένων ιδιοτήτων και ερωτήσεων, τις οποίες ο καθένας είναι σε θέση να ελέγξει σε σχέση με κάθε ενέργεια που αναλαμβάνει στην πραγματική ζωή. Μια ακριβής περιγραφή αυτών των απαιτήσεων παρέχεται στην υποενότητα JA5.3 από τον τόμο 6 της μονογραφίας [ 1/4 ], ενώ ένα παράδειγμα πώς να τις χρησιμοποιήσει παρέχεται στην υποενότητα JC11.1 από τον τόμο 7 της μονογραφίας [ 1/4 ].


#10. Πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε με το Θεό:

      Προκειμένου να επικοινωνήσουμε με το Θεό, δεν πρέπει να πάμε σε μια εκκλησία, ή σε έναν ναό. (Αν και επισκεμμένος ενός χωριστού "Θεού το σπίτι" βοηθά μερικοί από μας για να τεθεί σε ένα ψυχολογικό κράτος που στοχεύει στις "θρησκευτικές αντανακλάσεισ".) Τελικά, είμαστε όλος ο χρόνος που καταδύεται στο Θεό. (Μέσα, καταδυόμαστε σε αυτήν την ουσία σκέψης ότι καλούμε το Θεό.) Ο Θεός μας περιβάλλει από όλες τις πλευρές σε κάθε ενιαία στιγμή του χρόνου. "Ακούει" κάθε ενιαίο η σκέψη μας. Επιπλέον, προσέχει προσεκτικά κάθε ενιαία μετακίνηση που κάνουμε και μέτρα που λαμβάνουμε.
* * *
       Σημειώστε ότι οι άνθρωποι έχουν ένα εξαιρετικό "αντίθετος-όργανο" στο σώμα τους. Γενικά ονομάζεται τη συνείδηση. Στην πραγματικότητα αυτό το αντίθετος-όργανο αντιπροσωπεύει το Θεό σε μας. Έτσι εκτελεί στο σώμα μας έναν ρόλο του πρεσβευτή του Θεού. Είναι επίσης ένα είδος απευθείας "καυτής τηλεφωνικής γραμμήσ" που συνδέει κάθε πρόσωπο άμεσα με το Θεό. Επιτρέπει πραγματικά σε μας για να λάβει τις απαντήσεις στις ερωτήσεις μας. Μόνο ότι αυτές οι απαντήσεις είναι σε μια διαφορετική γλώσσα από την προφορική που χρησιμοποιούμε κανονικά. (Αυτή η διαφορετική γλώσσα καλείται ULT - η "καθολική γλώσσα των σκέψεων". Περιγράφεται στις υποενότητες I4.1.2 και I5.4 από τον τόμο 5 της μονογραφίας [ 1/4 ].) Αλλά εάν μαθαίνουμε αυτήν την γλώσσα από τη σταθερά συντονιμένος στους ψιθύρους της συνείδησής μας, κατόπιν μπορούμε να λάβουμε μέσω του τη σωστή απάντηση σε σχεδόν κάθε ερώτηση ότι ρωτάμε το Θεό. Για περισσότερες πληροφορίες για το αντίθετος-όργανο της ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ, δείτε τις υποενότητες JA10, I5.3 και I4.1.2 από τους τόμους 6 και 5 της μονογραφίας [ 1/4 ] (ή υποενότητες A9 και K4.1.2 από την παλαιότερη μονογραφία [ 8 ] "Totalizm") τηλεκατεγραφόμενος από αυτόν τον ιστοχώρο δωρεάν μέσω "των επιλογών 1" ή "των επιλογών 4".


#11. Εάν ο Θεός είναι "φιλεύσπλαχνοσ" και "είδοσ":

      Ο Θεός δεν ξέρει τη συγχώρεση, δεδομένου ότι οι θρησκείες μας κάνουν για να πιστεψουν για πολιτικούς λόγους. Κατά συνέπεια, πρέπει πραγματικά να ξεπληρώσουμε τις ανεπιθύμητες συνέπειες κάθε ενιαίων μέτρων που λαμβάνουμε στις ζωές μας. Μόνο ότι αυτές οι συνέπειες επιστρέφουν σε μας με μια σημαντική χρονική καθυστέρηση, συνήθως τουλάχιστον 5 ετών. (Αυτή τη φορά η καθυστέρηση είναι απαραίτητη για "να τακτοποιήσει" την κατάλληλη επιστροφή για μας, η οποία αντιστοιχεί στις ενέργειές μας.)
       Αλλά αξίζει για να παρατηρήσει, ότι αυτές οι χέρι και συνέπεια σιδήρου με τα οποία ο Θεός τιμωρεί κάθε ενιαίο η "ανήθικη" δράση μας μέσω των ηθικών νόμων που καθιέρωσε, ισορροπούνται από εξίσου το σίδηρο και το συνεπές χέρι στην ανταμοιβή κάθε ενιαίου η "ηθική" συμπεριφορά μας. Τόσο ουσιαστικά στις ενέργειές του ο Θεός συμπεριφέρεται περισσότερο όπως έναν υπολογιστή ή automat, απ'ό,τι όπως το "φιλεύσπλαχνο Ιησού" για ο οποίος απεριόριστες "η ευγένεια και η συγχώρεση" θρησκείες μας διδάσκουν. Ο Θεός μέσων συνεπώς σιγουρεύεται ότι απολύτως καθένας δικών μας "ανήθικεσ" ενέργειες τιμωρείται. Αλλά επίσης σιγουρεύεται ότι απολύτως κάθε ενιαίος η "ηθική" συμπεριφορά μας ανταμείβεται. (Ειδοποίηση εδώ, ότι σε αυτή η ιστοσελίδας οι εκφράσεις "ηθικέσ" και "ανήθικεσ" πάντα χρησιμοποιούνται στην totaliztic κατανόησή τους, που εξηγείται στο στοιχείο #9 ανωτέρω.)
       Εντούτοις, στο φθόνο αυτής της συνέπειας με την οποία ο Θεός εφαρμόζει την απόλυτη δικαιοσύνη του, ακόμα φανερώνει στις ενέργειές του προς τους ανθρώπους μια ιδιότητα που μπορεί να κληθεί "ευγένεια". Μόνο ότι αυτή η ιδιότητα δεν φανερώνεται μέσω της συγχώρεσης μας των αμαρτιών μας - ως αυτό οι διάφορες θρησκείες μας λένε αφελώς, ή για πολιτικούς λόγους. Αυτή η ιδιότητα φανερώνεται μέσω του τρόπου και της ακριβούς στιγμής του χρόνου με τους οποίους λαμβάνουμε τις τιμωρίες και τις ανταμοιβές που αξίζαμε με τις προηγούμενες ενέργειές μας. Δηλαδή, οι τιμωρίες και οι ανταμοιβές πάντα έτσι εξυπηρετούνται σε μας από το Θεό, ότι διαμορφώνουν την ανάπτυξή μας με τον ευεργετικότερο τρόπο πιθανό, και επίσης ότι ισορροπούν αμοιβαία η μια την άλλη σε μια δεδομένη στιγμή του χρόνου. (Π.χ. εάν ο Θεός αναγκάζεται να εξυπηρετήσει έναν πόνο σε μας, εξυπηρετεί ταυτόχρονα σε μας επίσης μια χαρά κάποιου είδους που αξίζαμε με κάποια νωρίτερα δράση μας, και αντίστροφα. Ως εκ τούτου το ρητό, "εάν ο Θεός κλείνει επάνω μια πόρτα για σας, ανοίγει πάντα ένα παράθυρο", ή "κάθε αυξήθηκε έχει ένα αγκάθι".) Εκφράζοντας αυτό με άλλα λόγια, ο Θεός "ευγένειάς του" φανερώνει μέσω τέτοιας εξυπηρέτησης την απόλυτη δικαιοσύνη σε μας, ότι είναι το ευεργετικότερο για μας και ότι ασκεί μια καλύτερη δυνατή επιρροή στις ζωές μας.
       Φυσικά, δεδομένου ότι πιθανώς ο αναγνώστης αναμένει αυτό, οι ενέργειες της ύπαρξης τόσο unlimitedly τέλειες ως Θεό, είναι πιό σύνθετες από μπορεί να εκφραστεί σε ανωτέρω απάντηση που αποτελείται από μερικές προτάσεις. Επομένως, προκειμένου να μαθευτεί πιό λεπτομερώς πόσο πραγματικά ο Θεός λειτουργεί, κάποιος πρέπει να διαβάσει τους τόμους 4 έως 9 (δηλ. κεφάλαια χ σε JF) της μονογραφίας [ 1/4 ].


#12. Γιατί υπάρχει κακός γύρω από μας:

      Το κακό είναι απαραίτητο για να παρακινήσει τους ανθρώπους. Όπως ξέρουμε, όχι κάθε πρόσωπο κάνει πρόθυμα ο,τιδήποτε Θεός την αναμένει τον/για να κάνει. (Τα μέσα, όχι κάθε πρόσωπο πάντα pedantically υπακούνε όλους τους ηθικούς νόμους.) Έτσι προς τους ανθρώπους ο Θεός χρησιμοποιεί μια αρχή, την οποία στο στοιχείο #8 ανωτέρω καλείται η "μέθοδος καρότα και ραβδιών". Δηλαδή, εάν κάνουμε οποιο δήποτε ο Θεός απαιτεί από μας, κατόπιν μας ανταμείβει (μέσα μας δίνει ένα "καρότο" σε). Αλλά εάν αρνούμαστε να κάνουμε οποιου δήποτε αναμένει από μας, κατόπιν μας τιμωρεί (μέσα μας χτυπά με ένα "ραβδί"). Αλλά στη διαταγή αυτή η αρχή τις εργασίες στην πράξη, αυτό είναι απαραίτητη ότι το κακό υπάρχει. Τελικά, το κακό αποτελεί αυτό το "ραβδί" με το οποίο ο Θεός μας χτυπά όταν είμαστε άτακτοι.
       Σίγουρα, το θέμα της ύπαρξης "κακόσ" ή "κακόσ" (και επίσης "αγαθό") είναι πιό σύνθετο από το ταπεινό μέγεθος αυτή η ιστοσελίδας επιτρέπει σε το για να εκφράσει. Τελικά, π.χ. κακός και το αγαθό είναι αμοιβαία μετατρέψιμος. (Π.χ. πάρα πολύ το αγαθό γίνεται κακό, ενώ κακό με την πάροδο του χρόνου γίνεται καλό - τι ο πιό σαφώς μπορεί να παρατηρηθεί από τις συνέπειες της ανατροφής από τους αποκαλούμενους "κακούσ" και "καλούσ" γονείς.) Επιπλέον, κακός δημιουργεί "το παράδειγμα", μια από τις αντιλήψεις για την οποία είναι καλή. Εντούτοις, στην ίδια την ουσία, κακός ή κακός χρησιμεύει ως ένα κύριο συστατικό τους ανθρώπους. Κατά συνέπεια είναι εξίσου απαραίτητο όπως καλό.


#13."Οι διάβολοι" υπάρχουν:

      Devils δο NOT να υπάρξει στη μορφή στην οποία περιγράφονται από τις θρησκείες, μέσα υπό μορφή πλασμάτων πλήρως πνευματικών και ίδιων συνέπειας, προέλευσης, και κατοικίας με το Θεό. Στον αντίθετος-κόσμο δεν υπάρχει απλά κανένας χώρος για άλλα ανώτερα πλάσματα χωριστά από το Θεό και δράση ως οι διανοητικοί αντίπαλοί του, ενώ ταυτόχρονα σχεδόν ίσος στις δυνάμεις με τον. Ο ολόκληρος αντίθετος-κόσμος καταλαμβάνεται από έναν ενιαίο ανώτερο που είναι, ο οποίος είναι Θεός.
       Εντούτοις, "οι διάβολοι" ταυτόχρονα υπάρχουν με μια άλλη μορφή. Δηλαδή αυτά είναι φυσικά πλάσματα, τα οποία είναι στενοί συγγενείς των ανθρώπων που μόνο προέρχονται από το κοσμικό διάστημα, και που ολοκλήρωσαν ένα τεράστιο επίπεδο επιστημονικής και τεχνικής προόδου, ενώ ταυτόχρονα αλλοιώνονται συνολικά ηθικά (δηλ. χρόνια δεν υπακούνε τους ηθικούς νόμους, αν και επίσης δεν τους σπάζουν, κατά συνέπεια δεν μπορούν να τιμωρηθούν για την παράβαση αυτών των νόμων). Αυτά τα πραγματικά κακά πλάσματα από τις αρχαίες θρησκείες κλήθηκαν "διαβόλουσ". Εντούτοις, προς το παρόν τους καλούμε "UFOnauts". Στην πραγματικότητα από την αρχή των χρόνων η γη είναι στη δύναμή τους. Αυτά τα UFOnauts είναι σε θέση να χτίσουν τις τεχνικές συσκευές που τους καθιστούν αόρατους στα ανθρώπινα μάτια, και που επιτρέπουν σε τους για να περπατήσουν μέσω των στερεών αντικειμένων, όπως οι τοίχοι ή οι βράχοι. (Οι αρχές της λειτουργίας τέτοιων συσκευών περιγράφονται στο κεφάλαιο λ από τον τόμο 10 της μονογραφίας [ 1/4 ] - ειδικά δείτε εκεί την υποενότητα L2.) Κατά συνέπεια παραδείγματος χάριν είναι ακατάλυτοι π.χ. στις σφαίρες και τα ξίφη μας. Σε πολλούς ανθρώπους είναι όπως τα "πνευματικά πλάσματα", στο φθόνο ότι στην πραγματικότητα είναι μόνο οι συγγενείς μας από το διάστημα, που είναι εξίσου φυσικοί όπως, που μόνο αυτοί στέκονται ασύγκριτα υψηλότεροι από μας στην τεχνική ανάπτυξή τους. Περισσότερος για "UFOnauts, που περιλαμβάνει επίσης την εξήγηση γιατί κλήθηκαν" διαβόλους ", περιλαμβάνεται χωριστές ιστοσελίδας που" στις επιλογές 4 "παρατίθεται όπως περιγράφοντας "UFOnauts".

Fig. 1

Σχέδιο 1: Αυτό είναι η φωτογραφία από τον αριθμό P31 στη μονογραφία [1/4] (επίσης από τον αριθμό E2 στη μονογραφία [ 8 ]) - και οι δύο μονογραφίες είναι τηλεκατεγραφόμενες δωρεάν μέσω αυτού του ιστοχώρου. Αυτή η φωτογραφία σχολιάζεται επίσης χωριστή ιστοσελίδας έχουσα το δικαίωμα "UFOnauts", Παρουσιάζει μια σφραγίδα του "ανθρώπινου" παπουτσιού που είναι περίπου έτη 550 εκατομμυρίων παλαιά. Γιατί, και πώς, αυτή η σφραγίδα διαμορφώθηκε στη γη, προτού να καθιερωθούν εδώ οποιεσδήποτε αναπτυγμένες μορφές ζωής, εξηγείται στις υποενότητες A3 και V3 από τους τόμους (αντίστοιχα) 1 και 13 της μονογραφίας "[1/4]" (ή εξηγείται στον τόμο 4 της ελαφρώς παλαιότερης μονογραφίας [8e] "Totalizm"). Σημειώστε ότι ιδιαίτερα άξιο να δει εκεί είναι η εναλλακτική ιστορία και η πραγματική μοίρα της ανθρώπινης φυλής. Προκειμένου να συνοψίσουν σε μερικές λέξεις οι εξηγήσεις που παρουσιάζονται εκεί, ανθρωπότητα δεν προέρχονται από τη γη καθόλου όλες. Οι άνθρωποι έφθασαν πραγματικά στη γη από έναν τεράστιο και προς το παρόν ανύπαρκτο πλανήτη αποκαλούμενο "Terra" εκείνες τις εκατοντάδες των ετών εκατομμυρίων πριν που χρησιμοποιήθηκαν για να υπάρξουν κάπου μέσα στο σύστημα Vega στον αστερισμό αστεριών "λαγούτων" (πολωνικό "Lutnia"). Ήταν ο πλανήτης Terra όπου ο Θεός εξέλιξε την ανθρωπότητα. Ο πλανήτης Terra είχε τη βαρύτητα άνω των 4 φορές μεγαλύτερου από τη γη. Ανθρωποι από τον πλανήτη Terra γύρω σε 550 εκατομμύρια των ετών της σπαρμένης ζωής πριν στη γη προκειμένου να προετοιμαστούν οι όροι για μια ανθρώπινη αποικία που αρχίζει εδώ μια ημέρα. Έτσι στην ανωτέρω φωτογραφία παρουσιάζεται ίχνη ενός επιστήμονα από Terra που έφθασε στη γη για να ξαναγεμίσει τη ζωή εδώ. Ανεξάρτητα από τη γη, οι πολίτες Terra ξαναγέμισαν τη ζωή και την ανθρώπινη φυλή επίσης σε πολλούς άλλους πλανήτες. Έτσι όταν στο αποτέλεσμα ενός καταστρεπτικού πολέμου που εκρήγνυνται τον πλανήτη τους, αυτές οι ανθρώπινες αποικίες σε άλλους πλανήτες επιζήσουν. Δυστυχώς, αρκετοί μεταξύ αυτών των αποικιών εκφυλίστηκαν ηθικά και άρχισαν να οδηγούν μια ζωή των "κοσμικών ληστών και των ληστών" ποιοι έχουν μια πάρα πολύ προηγμένες γνώση και μια τεχνολογία στη διάθεσή τους, αλλά ποιοι είναι απολύτως σάπιοι ηθικά. Αυτή η συνομοσπονδία των παρακμιακών συγγενών των ανθρώπων με την πάροδο του χρόνου πήρε έναν έλεγχο της γης και εκμεταλλεύεται προς το παρόν και καταπιέζει την ανθρωπότητα άσπλαχνα, αν και κατά τρόπο αόρατο. Προς το παρόν τους ξέρουμε με το όνομα "UFOnauts". Εντούτοις, λόγω της ανήθικης συμπεριφοράς τους, το cunningness, η εκρηκτικότητα, ο θυμός, η ασπλαχνία, και η άγρια σκληρότητα, προηγούμενοι άνθρωποι χρησιμοποίησαν για να τους καλέσουν "διαβόλουσ". Σε ποια (κρυμμένα) είδη ενεργειών αυτά τα διαβολικά UFOnauts είναι ικανός, εξηγείται χωριστή ιστοσελίδας που ονομάζεται "26th day", και στην υποενότητα A3 από τον τόμο 1 της μονογραφίας [1/4].
* * *
Ειδοποίηση ότι μπορείτε να δείτε τη διεύρυνση κάθε απεικόνισης από αυτόν τον ιστοχώρο. Για αυτό αρκεί να χτυπήσει σε αυτήν την απεικόνιση. Επιπλέον, οι περισσότεροι από τους ξεφυλλιστές Διαδικτύου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, συμπεριλαμβανομένου του "εξερευνητή Διαδικτύου" ("Internet Explorer"), επιτρέπουν επίσης να μεταφορτώσουν κάθε απεικόνιση στον υπολογιστή σας, όπου μπορεί να εξεταστεί, που μειώνεται ή που διευρύνεται στο μέγεθος που μπορείτε να θελήσετε, ή τυπωμένος με το γραφικό λογισμικό σας.


#14. Ποια στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι "UFOnauts" (προηγουμένως αποκαλούμενος "διαβόλουσ") στην πραγματικότητα υπάρχουν:

      Στο φθόνο ότι η πρακτική πολλών ανθρώπων η θρησκεία που μας διδάσκει για την ύπαρξη "των διαβόλων", μόνο μερικοί πραγματικά θεωρεί ότι τέτοια πλάσματα όπως "οι διάβολοι" πραγματικά υπάρχουν. Ακόμα λιγότερο οι άνθρωποι θεωρούν ότι υπάρχουν επίσης πλάσματα αποκαλούμενα UFOnauts. Ενώ σχεδόν κανένας θεωρεί ότι οι "θρησκευτικοί διάβολοι και παρόντα UFOnauts είναι πραγματικά το ίδιο είδος πλασμάτων". Στη συνέχεια totalizm μας διδάσκει, ότι οι διάβολοι στην πραγματικότητα υπάρχουν στη φυσική μορφή (όπως τους ανθρώπους) και ότι είναι πιό τεχνικά προηγμένοι από μας τους κοσμικούς συγγενείς της ανθρωπότητας που είναι γνωστής προς το παρόν με ένα διαφορετικό όνομα "UFOnauts". Τόσο πιθανώς πολλοί άνθρωποι θα επιθυμούσαν να ακούσουν ποια στοιχεία totalizm είναι σε θέση να δείξει υπέρ αυτών των αξιώσεων.
       Στην πραγματικότητα υπάρχει ολόκληρος ένας ωκεανός των στοιχείων που επιβεβαιώνει αποφασιστικά τον πικρό για μας γεγονός, ότι κακά UFOnauts πραγματικά υπάρχουν - μόνο ότι κρύβουν συνεχώς από μας (όπως όλους τους ληστές συνήθως). Τα στοιχεία είναι ακριβώς κάτω από τις μύτες μας. Εντούτοις, χρησιμοποιούμαστε έτσι σε το, ότι συνήθως δεν δίνουμε οποιαδήποτε προσοχή στη συντριπτική σημασία αυτών των στοιχείων. Κατά συνέπεια totalizm είναι σε θέση να δείξει εύκολα αυτόν τον πλούτο των στοιχείων. Έτσι ρίχνει μια συνοπτική ματιά τώρα στις πιό ζωτικής σημασίας κατηγορίες από αυτό το τεράστιο σώμα των στοιχείων. (Για μια πιό λεπτομερή συζήτηση κάθε μια από αυτές τις κατηγορίες, κάποιος πρέπει να φθάσει στους τόμους 12 έως 18 της μονογραφίας [ 1/4 ].) Εδώ είναι:
       (a) Η επίσημη επιστημονική απόδειξη για την ύπαρξη των οχημάτων UFO. Αυτή η απόδειξη δημοσιεύεται στην υποενότητα P2 από τον τόμο 13 της μονογραφίας [ 1/4 ]. Ολοκληρώνεται με τη μεθοδολογία της επιστημονικής παρουσίασης αποδείξεων αποκαλούμενη το "ταίριασμα των ιδιοτήτων", και υποστηρίζεται από τα πολυάριθμα φωτογραφικά και περιγραφικά στοιχεία. Περιέχει σε το την πρόσθετη απόδειξη, ότι επίσης τα πλάσματα που χτίζουν αυτά τα οχήματα UFO πρέπει να υπάρξουν, σημαίνουν ότι UFOnauts πρέπει να υπάρξει. (Τελικά, είναι αδύνατο για τα οχήματα UFO να υπάρξουν χωρίς την ύπαρξη UFOnauts που χτίζουν και πειραματικός αυτά τα οχήματα.)
       (b) Φωτογραφίες UFOnauts (προηγούμενοι "διάβολοι"). Στο φθόνο ότι οι άνθρωποι αγνοούν τη δυνατότητα της ύπαρξης UFOnauts, αυτά τα πλάσματα συνεχώς συλλαμβάνονται σε έναν αυξανόμενο αριθμό φωτογραφιών. Τα παραδείγματα διάφορων φωτογραφιών που παρουσιάζουν UFOnauts, μπορούν να αντιμετωπισθούν χωριστή ιστοσελίδας Διαδικτύου που αφιερώνεται στην περιγραφή "των αλλοδαπών" - που μπορεί να προσεγγιστεί μέσω "των επιλογών 4" ή "των επιλογών 2". Στη συνέχεια οι πολυάριθμες φωτογραφίες των οχημάτων UFO, σε μια ορατή μορφή παρουσιάζονται χωριστή ιστοσελίδας που ονομάζεται "UFO", ενώ σε μια κρυμμένη μορφή παρουσιάζεται ιστοσελίδας "uφο-σύννεφα" (ειδοποίηση, που στη διαταγή τέτοια λήψη των φωτογραφιών των οχημάτων UFO είναι δυνατή, πρέπει να υπάρξει UFOnauts που χτίζει αυτά τα οχήματα και που πειραματικός αυτοί στη γη).
       (c) Εκβάσεις των κακών δραστηριοτήτων UFOnauts στη γη. Το ο συνηθέστερα διαθέσιμο παράδειγμά τους είναι αυτό το μικρό σημάδι από το μόσχευμα προσδιορισμού, το οποίο κάθε ενήλικο πρόσωπο στη γη έχει σε μια πλευρά του ποδιού του/της. Αυτό το σημάδι είναι διευκρινισμένο στην πρώτη φωτογραφία από ιστοσελίδας Διαδικτύου για UFOnauts (διαθέσιμο μέσω "των επιλογών 4" ή "των επιλογών 2"). Στη συνέχεια περίπου άλλες παρόμοιες εκβάσεις των δραστηριοτήτων UFOnauts μπορούμε να μάθουμε κατά διαστήματα από τις εφημερίδες ή την τηλεόραση, ή να διαβάσουμε για τους από τους τόμους 12 έως 17 της μονογραφίας [ 1/4 ]. Υπάρχουν επίσης χωριστές ιστοσελίδας που επεξηγούν τις διάφορες εκβάσεις των δραστηριοτήτων UFO στη γη. Παραδείγματος χάριν, ιστοσελίδας στην εγγενή πόλη μου Milicz επεξηγεί τις προσγειωμένος περιοχές που καψαλίζονται στη χλόη από τα μαγνητικά propulsors των οχημάτων UFO (τέτοιες προσγειωμένος περιοχές UFO περιγράφονται λεπτομερέστερα στην υποενότητα O5.1 από τον τόμο 12 της μονογραφίας [ 1/4 ]). Στη συνέχεια ιστοσελίδας σε Tapanui επεξηγεί τον κρατήρα που διαμορφώνεται όταν εξερράγη ένα όχημα UFO στην ΑΓΓΕΛΊΑ του 1178 στη Νέα Ζηλανδία (αυτός ο κρατήρας Tapanui περιγράφεται λεπτομερέστερα σε μια χωριστή μονογραφία [ 5/3 ]).
       (d) Συμπεράσματα μιας ολόκληρης πειθαρχίας ονομασμένου γνώση "UFOlogy". Τελικά, μια τέτοια πειθαρχία δεν θα μπορούσε να διευκρινίσει εάν δεν υπάρχει κανένα ένα τέτοιο πράγμα ως ύπαρξη και δραστηριότητες UFOnauts.
       (e) Φωτογραφίες και άλλα στοιχεία εκείνη η κοσμική προέλευση εγγράφων και δραστηριότητες UFOnauts. Σε αυτό η κατηγορία ανήκει π.χ. εικόνες των πυραμίδων και των ανθρώπινων προσώπων που υπάρχουν στον Αρη (δείτε τον αριθμό P32 μέσα [ 1/4 ]), εικόνες των οχημάτων UFO αφήνοντας τη γη που λήφθηκαν από το τηλεσκόπιο Hubble (για ένα παράδειγμα δείτε τον αριθμό P29 στη μονογραφία [ 1/4 ]), τις εκθέσεις από τις απαγωγές των ανθρώπων στους πλανήτες UFOnauts, και πολύ περισσότερο των παρόμοιων στοιχείων.
       (f) Παλαιοντολογία στοιχεία των δραστηριοτήτων UFOnauts στη γη που παραμένουν από τις εποχές όταν αυτοί οι κοσμικοί συγγενείς της ζωής σπόρου ανθρώπων στον πλανήτη μας προκειμένου να εγκατασταθούν οι πιό πρώην άνθρωποι εδώ. Παραδείγματος χάριν υπάρχουν σφραγίδες των "ανθρώπινων" παπουτσιών 550 παλαιού εκατομμύρια αριστερού ετών από UFOnauts όταν έσπειραν τη ζωή στη γη (δείτε τον αριθμό P31 μέσα [ 1/4 ], ή "το σχέδιο 1" σε αυτή η ιστοσελίδας).
       (g) Θρησκευτικά στοιχεία. Υπάρχει επίσης ένα τεράστιο σώμα των θρησκευτικών στοιχείων "στους διαβόλουσ" που επέδειξαν όλες τις ιδιότητες παρόντος UFOnauts - για τις λεπτομέρειες δείτε το επόμενο στοιχείο αυτή η ιστοσελίδας. Οι διάβολοι, ομοίως όπως παρόν UFOnauts, πάντα προσπαθούσαν να καταστρέψουν την ανθρωπότητα. Πρέπει να θυμηθούμε εδώ, τους οποίους επίσης τέτοια θρησκευτικά στοιχεία πρέπει να προέλθουν από κάτι ή από κάποιο.
       (h) Ιστορικά στοιχεία. Επιπλέον, έχουμε έναν κλάδο της αρχαίας λεκτικής ιστορίας, τα οποία για την παρέκκλιση της προσοχής μας από την αξία από τον, ευαίσθητη στους μελετητές προτάσεων καλούν "τη μυθολογία". Αυτή η λεκτική ιστορία της ανθρωπότητας περιγράφει τους διάφορους αρχαίους "Θεούσ" που επέδειξε τις ιδιότητες παρόντος "UFOnauts", και που ήταν εξαιρετικά εχθρικό προς τους ανθρώπους.
       (i) Στοιχεία Αρχαιολογία. Έχουμε επίσης όλο αυτό τον πλούτο των υλικών στοιχείων, για τα οποία τα βιβλία του Erich βον Dδniken γράφτηκαν. Δυστυχώς, η επίσημη επιστήμη μας είτε τον αγνοεί εντελώς, είτε μικραίνει την αληθινή σημασία από τον. Κατά συνέπεια πρέπει να ερευνηθεί από την ερευνητική οργάνωση χόμπι αποκαλούμενη "αρχαία κοινωνία αστροναυτών" που παράξενα αναγκάζεται από κάποιο αόρατο "να εργαστεί υπόγεια" ("Ancient Astronauts Society") και απλώς στην ιδιωτική δαπάνη των μελών του (δηλ. αναγκάζεται για να προαχθεί η πρόοδος στις ίδιες αρχές όπως αναγκάζομαι να κάνω την έρευνά μου). Αυτά τα αρχαία υλικά στοιχεία σαφώς δείχνουν ότι πριν από τον παρόντα πολιτισμό μας, υπήρξε ήδη ένας άλλος ανθρώπινος πολιτισμός στη γη ακόμη και πιό προηγμένος από δικούς μας. Εντούτοις, "UFOnauts" το κατέστρεψε εντελώς περίπου 12.500 έτη πριν, έτσι ώστε η ανθρωπότητα έπρεπε να αρχίσει πάλι όλα από την αρχή. Σημειώστε ότι - δεδομένου ότι αυτό είναι διευκρινισμένο ιστοσελίδας 26$η ημέρα (26th day), αυτήν την περίοδο UFOnauts με ένα ίσο σθένος προσπαθούν να καταστρέψουν τον παρόντα τεχνικό πολιτισμό μας.
       Όλοι αυτοί οι πλούτος και ποικιλία των στοιχείων για την ύπαρξη UFOnauts επιβεβαιώνουν αποφασιστικά ότι αυτά τα κακά πλάσματα στην πραγματικότητα υπάρχουν. Κατά συνέπεια, η επίμονη αδιαφορία κάποιου αυτού του γιγαντιαίου αποδεικτικού στοιχείου, δεν σημαίνει ότι σε όλο αυτό το UFOnauts πραγματικά μην υπάρξτε, αλλά μόνο σημάνετε ότι ένας τέτοιος ανίδεος χειρίστηκε hypnotically από αυτά τα cunning UFOnauts στην άρνηση του γεγονότος της ύπαρξης αυτών των κακών πλασμάτων, και επίσης στην άρνηση του γεγονότος της συνεχούς οδήγησής τους κατά τη διάρκεια των γεγονότων στη γη.


#15. Ποια στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι "παρόντα UFOnauts είναι στην πραγματικότητα προηγούμενοι διάβολοι":

      Εάν δεχόμαστε τα στοιχεία και η απόδειξη που παρουσιάζεται στο προηγούμενο στοιχείο, που αποφασιστικά επιβεβαιώνει ότι "UFOnauts υπάρχουν, που μόνο κρύβουν συνεχώς από τη θέα των ανθρώπων", κατόπιν ένα άλλο βήμα "στην πορεία μας στη γνώση" επιβεβαιώνει ότι αυτά τα "παρόντα UFOnauts είναι στην πραγματικότητα προηγούμενοι διάβολοι". Τελικά, εάν κατορθώνουμε να τεκμηριώσουμε αυτό, κατόπιν αυτόματα επίσης αποδεικνύουμε ότι:
(1) οι φυσικοί διάβολοι στην πραγματικότητα υπάρχουν, και επίσης αυτά
(2) αυτοί οι διάβολοι είναι πλάσματα πλήρως φυσικά, όπως, που μόνο είναι ήδη σε ένα πολύ πιό υψηλό επίπεδο τεχνικής ανάπτυξης από μας, και που ασκούν μια πολύ ανήθικη φιλοσοφία αποκαλούμενη "παρασιτισμό". Αυτή η ανήθικη φιλοσοφία "του παρασιτισμού τουσ" περιγράφεται λεπτομερώς στο κεφάλαιο JD από τον τόμο 8 της μονογραφίας [ 1/4 ].
       Αυτό το πάρα πολύ ζωτικής σημασίας γεγονός ότι "παρόντα UFOnauts είναι πραγματικά προηγούμενοι διάβολοι", αποδείχθηκε ήδη τυπικά (με τη χρήση μιας επιστημονικής μεθοδολογίας) στην υποενότητα V9.1 από τον τόμο 16 1/4 ] προσφερθείς μονογραφιών [ χωρίς αλλαγή μέσω αυτή η ιστοσελίδας. Αναθεωρήστε εν συντομία εδώ τουλάχιστον τις σημαντικότερες κατηγορίες στοιχείων που χρησιμοποιούνται στην ανωτέρω απόδειξη. Εδώ είναι:
       (a) Οι συμπεριφορές UFOnauts συμπίπτουν με τις συμπεριφορές των προηγούμενων διαβόλων. UFOnauts πρακτική μια κακή φιλοσοφία αποκαλούμενη "παρασιτισμό" (που είναι μια ακριβής αντιστροφή του "totalizm" που περιγράφεται κατωτέρω). Είναι επίσης η αρχική αιτία όλου του κακού που συμβαίνουν στη γη και όλες τις καταστροφές που έχουν επιπτώσεις στους ανθρώπους. Ωθούν τους ανθρώπους telepathically και hypnotically για να δεσμεύσουν τις κακές πράξεις - μέσα που "βάζουν στον πειρασμό τους ανθρώπουσ". Εκτός από αυτό, δολοφονούν, βιάζουν, ωθούν την ανθρωπότητα κάτω και δεσμεύουν κάθε αγριότητα που κάποια μπορεί μόνο να φανταστεί. Προκειμένου να παρασχεθούν εδώ μερικά παραδείγματα των κακών συμπεριφορών τους, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχηκαν στον Ιστό η σελίδα "26$η ημέρα" UFOnauts ανάγκασε το δολοφονικό tsunami της 26$ης Δεκεμβρίου 2004. Στη συνέχεια σύμφωνα με τα στοιχεία από ιστοσελίδας "Κολούμπια" κατέρριψαν επίσης τη διαστημική σαϊ'τα Κολούμπια. Η υποενότητα O8.1 από τον τόμο 12 της μονογραφίας [ 1/4 ] παρέχει τα στοιχεία ότι UFOnauts ήταν αρμόδια για την εξάτμιση των κτηρίων WTC στη Νέα Υόρκη στις 11 Σεπτεμβρίου, το 2001.
       (b) Οι τεχνικές συσκευές που χρησιμοποιούνται από UFOnauts επιτρέπουν σε τους για να πραγματοποιήσουν όλα αυτά τα πράγματα που στους προηγούμενους διαβόλους ήταν σε θέση να πραγματοποιήσουν. Και έτσι, η προσωπική προώθηση UFOnauts επιτρέπει σε τους για να εξαφανιστεί γρήγορα από την άποψη ή να εμφανιστεί σε ισχύ όπου προηγουμένως κανένας μπόρεσε να δει. Επιτρέπει επίσης σε τους για να περπατήσει μέσω του στερεού θέματος όπως τα παράθυρα και οι τοίχοι. Οι σφαίρες μας είναι αβλαβείς σε τους. Δεν μπορούν να τραυματιστούν με τα είδη όπλου μας. Επιπλέον, τα προσωπικά συστήματα προώθησής τους παρέχουν σε τους τη δυνατότητα να πετάξουν στον αέρα χωρίς τη χρήση οποιουδήποτε ορατού συσκευής ή εξοπλισμού. Στη συνέχεια οι τηλεπαθητικές συσκευές τους επιτρέπουν σε UFOnauts για να ξέρουν ποιοι άνθρωποι σκέφτονται. Οι υπνωτιστικές συσκευές που χρησιμοποιούν επιτρέπουν σε τους για να βάλουν κάθε δολοφονική ιδέα στα μυαλά των ανθρώπων που επιλέγουν ως εργαλεία καταστροφής τους.
       (c) UFOnauts φαινόμενα μορφής παρόμοια με αυτά που διαμορφώνονται από τους προηγούμενους διαβόλους. Παραδείγματος χάριν, οι telekinetic ωθώντας συσκευές UFOnauts παράγουν το όζον, το οποίο για τους προηγούμενους ανθρώπους μύρισε ομοίως στο θείο. Προκαλούν επίσης ένα ειδικό είδος "υπερφυσικήσ" άσπρης πυράκτωσης (που είναι γνωστής καλά στους διαβόλους), την οποία στις υποενότητες H6.1 και L2 από τους τόμους (αντίστοιχα) 4 και 10 της μονογραφίας [ 1/4 ] καλείται "πυράκτωση εξαγωγήσ". Σημειώστε ότι οι απεικονίσεις της "πυράκτωσης εξαγωγήσ" παρέχονται ιστοσελίδας στο telekinesis προσιτό μέσω "των επιλογών 4" ή "των επιλογών 2".
       (d) Τα UFOnauts έχουν μια διορατικότητα στο μέλλον. Όπως αυτό εξηγείται στην υποενότητα V5 από τον τόμο 16 της μονογραφίας [ 1/4 ], η ιδιοκτησία των χρονικών οχημάτων επιτρέπει σε UFOnauts για να έχει μια διορατικότητα στο μέλλον. Επομένως UFOnauts, ομοίως στους διαβόλους, ξέρουν τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον.
       (e) Η ανατομία UFOnauts είναι ίδια με την ανατομία των διαβόλων. Ειδικά καλά αυτό εξηγείται χωριστή ιστοσελίδας που αφιερώνεται στην περιγραφή "των αλλοδαπών(aliens)", η οποία είναι διαθέσιμη μέσω "των επιλογών 4" ή "των επιλογών 2". Παραδείγματος χάριν, UFOnauts - ομοίως στους διαβόλους, έχει τα "αυτιά των σκυλιών", "πολύ, τις δειγμένες, συχνά γαντζωμένες μύτεσ", τα pear-shaped κεφάλια (παρόμοια με το κεφάλι του εντόμου "mantis επίκλησησ"), και τα "πόδια κοτόπουλου" (πώς τέτοια "πόδια κοτόπουλου" UFOnauts μοιάζουν με, μαζί με τη λεπτομερή περιγραφή της ανατομίας UFOnauts, παρουσιάζεται στην υποενότητα V8.1 από τον τόμο 16 της μονογραφίας [ 1/4 ]).
       (f) Εχθροί του Θεού. Η παρασιτική φιλοσοφία που ασκείται από UFOnauts είναι εξ ορισμού δυσμενής προς τους ηθικούς νόμουσ (moral laws) που ο Θεός καθιέρωσε και την εκπλήρωση των οποίων χρεώνει σε όλα τα ευφυή πλάσματα του κόσμου. Κατά συνέπεια UFOnauts, ομοίως στους αλλοτινούς διαβόλους, είναι επίσης ορκισμένοι αντίπαλοι του Θεού.


#16. "Οι άγγελοι" υπάρχουν:

      Επίσης "οι άγγελοι" δεν υπάρχουν στη μορφή στην οποία περιγράφονται από τις θρησκείες, μέσα υπό μορφή πλήρως πνευματικών οντων που έχουν την ίδιες συνέπεια, την προέλευση, και την κατοικία με το Θεό. Στον αντίθετος-κόσμο δεν υπάρχει απλά κανένας χώρος επίσης για άλλα ανώτερα πλάσματα, διανοητικώς χωριστά από το Θεό, αλλά δράση ως οι αρωγοί του ενώ ταυτόχρονα σχεδόν ίσα στις δυνάμεις με τον. Ο ολόκληρος αντίθετος-κόσμος καταλαμβάνεται από έναν ενιαίο ανώτερο που είναι, ο οποίος είναι Θεός.
       Εντούτοις, ομοίως όπως "τους διαβόλουσ", επίσης "οι άγγελοι" υπάρχουν με μια άλλη μορφή. Δηλαδή αυτά είναι φυσικά πλάσματα, τα οποία είναι στενοί συγγενείς των ανθρώπων αλλά προέρχονται από το κοσμικό διάστημα, και που ολοκλήρωσε ένα τεράστιο επίπεδο επιστημονικής και τεχνικής προόδου, ενώ ταυτόχρονα αυτοί ανυψωμένοι η ηθική τους (δηλ. υπακούνε pedantically όλους τους ηθικούς νόμους). Αυτά τα πλάσματα που προωθήθηκαν ιδιαίτερα ηθικά και τεχνικά, από τις αρχαίες θρησκείες κλήθηκαν "αγγέλουσ". Εντούτοις, προς το παρόν πρέπει μάλλον να τους καλέσουμε "totaliztic αλλοδαπούσ" από το διάστημα. Δυστυχώς, όλα δείχνουν, ότι αφού περίπου 12500 έτη πριν δεν έχουν καμία φυσική πρόσβαση στη γη. Πιθανότατα τα πλάσματα που οι θρησκείες καλούν "διαβόλουσ" αλλά παρόν UFOlogy καλούν "UFOnauts", περιέβαλε απλά τη γη με τα θωρηκτά τους. Απαγορεύουν τη φυσική πρόσβαση στους ανθρώπους για όλα τα πλάσματα εκτός από αυτά που ανήκουν στην παρασιτική συνομοσπονδία τους. Στη συνέχεια οι ειρηνικά προσανατολισμένοι αλλοδαποί που στις ζωές τους η πρακτική totalizm, δεν θεωρεί την αξία ανθρώπων για να αρχίσει τους κοσμικούς πολέμους. Έτσι δεν επιμένουν στην άφιξη στη γη και τη βοήθεια της ανθρωπότητας. Εντούτοις, βοηθούν τους ανθρώπους σε μια απόσταση. Παραδείγματος χάριν, στέλνουν μακρινά στη γη τις ιδέες των νέων τεχνικών συσκευών, οι οποίες είναι ικανές στην άνοδο το επιστημονικό και διανοητικό επίπεδο ανθρωπότητας. Ακριβώς με έναν τέτοιο τρόπο οπωσδήποτε δόθηκε στην ανθρωπότητα τη συσκευή που στο Ν2 υποενότητας από τον τόμο 11 της μονογραφίας [ 1/4 ], και επίσης σε μια χωριστή πραγματεία [ 7/2 ], περιγράφεται με το όνομα μιας "τηλεπαθητικής πυραμίδασ" (δείτε τη φωτογραφία αυτής της συσκευής που παρουσιάζεται "στο σχέδιο 2" κατωτέρω). Επιπλέον, είναι αρκετά δυνατό, ότι διάφορος άλλος, ιδιαίτερα που εμπνέει τις τεχνικές συσκευές δόθηκε στην ανθρωπότητα ακριβώς από τους. _ παραδείγματος χάριν, εγώ προσωπικά πιστεύω, εκείνος επίσης διάσημος "Ζχανγ Χενγ σεησμογραπχ" που νωρίς ανιχνεύω εισερχόμενος σεισμός ένας μακροχρόνιος χρόνος πριν αυτός φανερώνω τόν εαυτόν τους, επίσης είμαι δίνω εμάς από αυτός. (Η περιεκτική περιγραφή Α αυτό το "seismograph" παρέχεται στην υποενότητα N6.1 από τον τόμο 10 της μονογραφίας [ 1/4 ], και επίσης σε διάφορες χωριστές ιστοσελίδας, π.χ. επάνω seismograph.htm ή artefact.htm.)
       Αξίζει για να τονίσει εδώ, ότι αυτοί οι totaliztic αλλοδαποί αποκαλούμενοι μέσα παρελθόν "άγγελοι" δεν έχουν μια άμεση πρόσβαση στη γη ήδη από τους χρόνους, όταν 12500 έτη πριν καταστράφηκε εντελώς ο προηγούμενος τεχνικός πολιτισμός των ανθρώπων στη γη - όπως περιεκτικότερα γράφεται για αυτό ιστοσελίδας "26$η ημέρα (26th day)". Δυστυχώς, οι άνθρωποι δεν ξέρουν για αυτό. Επιπλέον, στην κατηγορία "διαβόλων" ή "αγγέλων" οι άνθρωποι ορίζουν συνήθως μόνο βάσει της εμφάνισης. Έτσι εάν ένα δεδομένο πλάσμα κοιτάζει hansom, όπως π.χ. το Δαβίδ μας Copperfield, κατόπιν θεωρείται ένας "άγγελοσ". Στη συνέχεια όταν φαίνεται άσχημο, π.χ. όπως το hunchback μας "Quasimodo" (πιθανώς κάθε πρόσωπο ξέρει επίσης κάποιο εκτός από Quasimodo, το οποίο φαίνεται εξίσου άσχημο), κατόπιν είναι κατάλληλο ως "διάβολοσ". Στο αποτέλεσμα, μέχρι τώρα οι άνθρωποι συναντούν UFOnauts, τα οποία λόγω του handsomeness τους λαμβάνονται για "τους αγγέλουσ", ενώ ποιος πρέπει στην πραγματικότητα να ταξινομηθεί στην κατηγορία "διαβόλων" λόγω της ψευδο-ηθικής που ασκούν και επίσης λόγω των κακών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούν στη γη.
       Λόγω αυτού που αποκόβει αυτούς τους totaliztic αλλοδαπούς από μια άμεση πρόσβαση στη γη, αυτή τη στιγμή σχεδόν κανένας είναι σε θέση να κερδίσει μια φυσική επαφή με "τους αγγέλουσ". Έτσι εάν κάποιος βλέπει τυχαία τα πλάσματα κάποιου είδους, που εξετάζει για να είναι "άγγελοι" στην πραγματικότητα αυτά είναι μόνο "διάβολοι" (μέσα "UFOnauts") ποιοι προσποιούνται ακριβώς να είναι άγγελοι.

Fig. 2

Fig. 2: Αυτό είναι αριθμός C2 (κορυφή) από την πραγματεία [7/2] (και επίσης αριθμός N1 (κορυφή) από τη μονογραφία [ 1/4 ]). Μου παρουσιάζει (δηλ. ο Δρ Jan Pajak) εκμετάλλευση στα χέρια μια συσκευή που στο Ν2 υποενότητας από τον τόμο 11 της μονογραφίας [ 1/4 ] καλείται "τηλεπαθητική πυραμίδα". Αυτή η συσκευή επιτρέπει μια τηλεπαθητική μετάδοση των σκέψεων από ένα μυαλό άμεσα σε ένα άλλο μυαλό χωρίς την ανάγκη να χρησιμοποιηθεί η ομιλία. Η ασυνήθιστη ιδιότητα της "τηλεπαθητικής πυραμίδασ" είναι, ότι η οδηγία πώς να κατασκευάσει αυτήν την συσκευή δόθηκε στην ανθρωπότητα από τους ανώνυμους totaliztic αλλοδαπούς. (Μέσα που δίνονται σε μας από τα πλάσματα που στο παρελθόν χρησιμοποιήσαμε για να καλέσουμε "τους αγγέλουσ", αλλά που, δυστυχώς, προς το παρόν δεν έχουν μια φυσική πρόσβαση στη γη.) Ο αλλοδαπός που μας έδωσε αυτήν την συσκευή σε είπε ότι θα διευκολύνει την αμοιβαία επαφή μεταξύ του πολιτισμού μας και τους. Το πρωτότυπο αυτής της συσκευής που μπορείτε να δείτε στην ανωτέρω φωτογραφία, δεν λειτουργεί ακόμα. Αλλά οι αναγνώστες καλούνται για να προσθέσουν τη συμβολή, τις τεχνικές δεξιότητες, και την προσπάθειά τους να το κάνουν την εργασία. Το γενικές σχέδιο και η λειτουργία αυτής της συσκευής περιγράφονται στο κεφάλαιο δ της πραγματείας [ 7/2 ], και επίσης στο Ν2 υποενότητας από τον τόμο 11 της μονογραφίας [ 1/4 ]. Στη συνέχεια η αρχή της λειτουργίας που χρησιμοποιεί, καθώς επίσης και άλλες παρόμοιες συσκευές, συζητούνται χωριστή ιστοσελίδας για τη "ελεύθερη ενέργεια (free energy)".


#17. Εάν Antichrist πραγματικά πρόκειται να έρθει:

      Ναι. Στην πραγματικότητα όλα δείχνουν ότι ο πλανήτης μας προετοιμάζεται αμέσως για την άφιξη Antichrist. Ένα μέρος αυτών των προετοιμασιών είναι γεγονότα που περιγράφονται π.χ. χωριστή ιστοσελίδας "26$η ημέρα (26th day)". επίσης όλα τα γεγονότα φαίνονται να δείχνουν, ότι αυτό το πλάσμα πρόκειται να φθάσει στη γη σχετικά σύντομα, ίσως ακόμη και μόλις ένα δεύτερο 2006, Μόνο ότι δεν πρόκειται να μοιάσει με τους ανθρώπους τον αναμείνετε για να κοιτάξετε. Κατά την προσωπική άποψή μου Antichrist impersonate θα υποστηρίξει τον Ιησού.
       Επειδή UFOnauts κυριάρχησε την οπτική αορατότητα και πολλά άλλα τεχνικά θαύματα, κοιτάζουν όμοια στους ανθρώπους, και ταυτόχρονα εκφυλίζονται έτσι ηθικά, υπάρχει μια υψηλή πιθανότητα ότι αυτό το Antichrist που περιγράφεται από τις πολυάριθμες προφητείες, στην πραγματικότητα θα έρθει στη γη ως UFOnaut. Φυσικά, δεν θα αναγνωρίσει ότι είναι ένα UFOnaut, αλλά θα προσποιηθεί ότι είναι ο δεύτερος Ιησούς. Τελικά, υπέθεσε να φθάσει στις πυρκαγιές, όπως τα οχήματα UFO. Υπέθεσε επίσης να κάνει πολλά "θαύματα" και "τις θεραπείεσ" παρόμοιες με αυτά τα "θαύματα" και "τις θεραπείεσ" που αναφέρονται από τους ανθρώπους που απάγονται σε UFOs. Ακριβώς μια τέτοια δυνατότητα της άφιξης Antichrist στη γη το 2006 σε μια μορφή ενός κακού UFOnaut που μοιάζει με το δεύτερο Ιησού, εξετάζεται υποθετικά στις υποενότητες A3 και A4 από τον τόμο 1 της μονογραφίας [ 1/4 ]. Μια περίληψη αυτών των αναλύσεων παρέχεται επίσης ακόλουθες ιστοσελίδας antichrist.htm. Σας προσκαλώ για να ρίξω μια ματιά σε οποιεσδήποτε από αυτές οι ιστοσελίδας.
* * *
      Συνοψίστε τώρα τι ένα μέσο πρόσωπο ξέρει στα παρόντα για Antichrist. Οι συνήθως γνωστές πληροφορίες για τα κράτη Antichrist, ότι αυτό το κακό πλάσμα θα φθάσει στη γη στην αρχή αυτής της χιλιετίας. Αυτό σημαίνει ότι τέτοια άφιξη πρέπει να συμβεί μέσα σε μερικά κοντινότερα έτη. Αμεσα πριν από την άφιξή του, η γη πλανητών θα ενοχληθεί από τις διάφορες πανούκλες, όπως οι επιδημίες, σεισμοί, tsunamis, ακρίδα, τυφώνες, ανεμοστρόβιλοι, οι άνθρωποι κ.λπ. θα μαρκαριστούν με έναν ειδικό "αριθμό του κτήνουσ", το οποίο όταν περιγράφεται στη Βίβλο μοιάζει με π.χ. έναν αριθμό κοινωνικής ασφάλισης που ονομάζεται "pesel" ότι χρησιμοποιείται στην Πολωνία, και επίσης διάφορους παρόμοιους αριθμούς που χρησιμοποιούνται σε άλλες χώρες. Στην πραγματικότητα, όπως αυτό εξηγείται πιό λεπτομερώς ιστοσελίδας "26th day" και "prophecies.htm", όλα τα σημάδια που σύμφωνα με τη Βίβλο υπέθεσαν να προχωρήσουν η άφιξη Antichrist στην πραγματικότητα ήδη εμφανίστηκαν στη γη. Αυτό σημαίνει ότι η γη προετοιμάζεται ήδη για την άφιξη αυτού του κακού πλάσματος. Με την άφιξή του, ή με το πρόσωπό του, κάπως το τριπλό ψηφίο "6" πρόκειται να συνδεθεί. (Π.χ. ίσως φθάνει στις 6 Ιουνίου 2006.) Μετά από να φθάσει στη γη, πρόκειται να δημιουργήσει μια τεράστια πολιτική αυτοκρατορία. Σύμφωνα με τις προφητείες αυτή η αυτοκρατορία πρόκειται να εκταθεί σχεδόν ένα δεύτερο του πλανήτη μας. Πρόκειται να υποθέσει μια πολιτική δύναμη πάνω σε αυτήν την αυτοκρατορία. Αυτό σημαίνει ότι πρόκειται να θεωρηθεί από τον καθέναν κυβερνήτης και πολιτικός ηγέτης της ολόκληρης αυτοκρατορίας του. Πρόκειται να παραγάγει τα πολυάριθμα "θαύματα" και τις προφανείς "θεραπείεσ". Λόγω αυτών των θαυμάτων και θεραπειών, πρόκειται να υποστηρίξει ότι είναι Θεός, και πολλοί εξαπατημένοι άνθρωποι πρόκειται να τον λατρεψουν. Πρόκειται να κυβερνήσει με ένα χέρι σιδήρου. Παραδείγματος χάριν, όλοι οι πολίτες της αυτοκρατορίας του πρόκειται να εγκατασταθούν χειρουργικά με ένα εξατομικευμένο τσιπ προσδιορισμού (το "σημάδι του κτήνουσ"), στο οποίο ο "αριθμός του κτήνουσ" για ένα δεδομένο πρόσωπο θα καταγραφεί. Αυτό το "σημάδι του κτήνουσ" πρόκειται να είναι απολύτως απαραίτητο για κάθε πιθανή δραστηριότητα. Ακόμη και να αγοράσει ένα συνηθισμένο ψωμί θα είναι αδύνατη χωρίς το. Εντούτοις, οι προφητείες προειδοποιούν ότι παρά τις τεράστιες δυνάμεις, Antichrist πρόκειται να κάνει πολλή καταστροφή στη γη και να φέρει πολύ βάσανο στην ανθρωπότητα. Οι άνθρωποι σύμφωνα με τους κανόνες του δεν θα είναι ευτυχείς ή ασφαλείς. Θα υποκινήσει πολλούς πολέμους. Ευτυχώς, στην τελική μάχη, που υπέθεσε να πραγματοποιηθεί κοντά σε Armageddon στο Ισραήλ, πρόκειται να νικηθεί από το υπόλοιπο μέρος του κόσμου, ο οποίος κοντά στο τέλος δικοί του βασιλεύει πρόκειται να αντιπροσωπεύσει τις δυνάμεις του αγαθού. Ο πιό ενδιαφέρων για Antichrist είναι, το οποίο όλα ότι πρόκειται να κάνει: (1) βρίσκεται στα ενδιαφέροντα UFOnauts που καταλαμβάνουν και εκμεταλλεύονται τη γη, (2) βρίσκεται στις ικανότητες αυτών των κακών UFOnauts, και (3) προηγουμένως πολλές φορές πραγματοποιήθηκε στη γη από αυτά τα UFOnauts (για τις λεπτομέρειες δείτε π.χ. ιστοσελίδας σε Antichrist που απαριθμούνται ανωτέρω, ή ιστοσελίδας 26th day).


#18. Καθορίστε τη φιλοσοφία του "totalizm":

     Ο ακριβής καθορισμός τι πραγματικά η φιλοσοφία του totalizm είναι, παίρνει σχεδόν 10 σελίδες στις υποενότητες JB1 και JB1.1 από τον τόμο 7 της μονογραφίας [ 1/4 ]. Τελικά, αυτή η φιλοσοφία καλύπτει σε το ένα τέτοιο ευρύ φάσμα των θεμάτων ως Θεό, ευτυχία, συναισθήματα, ουσία της ζωής, κόσμο, κ.λπ.... Αλλά εάν κάποιος προσπαθεί να εκφράσει σε μια ενιαία πρόταση ποιος είναι ο κύριος στόχος, η ολοκλήρωση του οποίου totalizm υποθέτει, κατόπιν αυτός ο στόχος μπόρεσε να εκφραστεί από κάτι σύμφωνα με τις γραμμές: παρέχοντας στους ανθρώπους μια συνταγή για ενδεχομένως την πιό ευτυχισμένη και εκπληρωμένη ζωή στην οποία ώριμες ανταμοιβές για την υπακοή των απαιτήσεων του Θεού εξέφρασαν στους "ηθικούς νόμουσ" ότι αυτός ο Θεός που καθιερώνεται, και δεν εκτίθενται στις τιμωρίες ή τους κινδύνους ως αποτέλεσμα της παράβασης αυτών των "ηθικών νόμων" ή από το περπάτημα γύρω από τους. Η εξήγηση αυτού με άλλα λόγια, totalizm είναι μια κοσμική επιστήμη που προσπαθεί να καθορίσει πόσο ακριβώς ο Θεός μας διατάζει για να πραγματοποιήσει τις ζωές μας, και που προσπαθεί να καταστήσει αυτά τα συμπεράσματα διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους ανθρώπους. Έτσι εάν κάποιος ενδιαφέρεται για τη συλλογή μιας κοσμικής γνώσης για το Θεό (γνώση μέσων που δεν παραμορφώνεται από την πολιτική ή οι ιστορικές επιρροές οποιασδήποτε θρησκείας) έπειτα τέτοιος κάποιος ενδιαφέρονται οπωσδήποτε για την εκμάθηση για "το totalizm". Μόνο ότι μέχρι τώρα τέτοιος κάποιος μπορεί να μην γνωρίσει που ενδιαφέρεται για αυτήν την φιλοσοφία. Έτσι ελπίστε, το οποίο αναθεωρώντας αυτή η ιστοσελίδας φρούτα, μεταξύ των άλλων, με να καταστήσει τον αναγνώστη ενδιαφερόμενο στις εκβάσεις της έρευνας από αυτήν την κοσμική "φιλοσοφία του Θεού", μέσα από το totalizm.


#19. Ο "πολωνικός παπάσ", ο "μαύρος παπάσ", και έπειτα τι?

      Ίσως μερικοί αναγνώστες μπορούν να γνωρίζουν, ότι υπάρχει στην Πολωνία μια ευρέως γνωστή προφητεία λαογραφίας σχετικά με το "τέλος του χριστιανισμού". Σχεδόν σχεδόν κάθε πρόσωπο στην Πολωνία έχει ακούσει για τον σε κάποιο σημείο της ζωής του/της. Σε περιόδους της παιδικής ηλικίας μου δήλωσε ότι "αρχικά ένας πολωνικός παπάς πρόκειται να έρθει, κατόπιν ένας μαύρος παπάς πρόκειται να έρθει, και μετά από το μαύρο παπά το τέλος του χριστιανισμού είναι να έρθει". Τα μέσα, αυτό πρόβλεψαν τον ερχομό ενός "πολωνικού παπά" πολλά έτη προτού να αρχίσει η εκλογή John Paul ΙΙ στο Βατικανό την αρχή της εκπλήρωσης αυτής της προφητείας.
      Η πλειοψηφία των ανθρώπων θεωρεί, ότι αυτή η παλαιά πολωνική προφητεία είναι ακριβώς μια έκδοση λαογραφίας της "προφητείας του ST Malachi" (δηλ. ένας μεσαιωνικός μοναχός από την Ιρλανδία, για ποιων υπάρχει ένας ολόκληρος ιστοχώρος republika.pl/mr_all/malachpl.htm). Εντούτοις, από τους χρόνους της παιδικής ηλικίας μου θυμάμαι ακόμα το ιδιαίτερα λεπτομερές και περιγραφικό περιεχόμενο αυτής της πολωνικής προφητείας που έχει την υποχρέωση από τους ηλικιωμένους εκείνου του χρόνου. Κατά συνέπεια ξέρω, ότι ήταν όχι μόνο μια folkloristic επανάληψη της "προφητείας του ST Malachi". Ήταν κάτι ακριβέστερο. Κατά την άποψή μου ήταν μια "κοινή αντίληψη για το μέλλον από τη διαίσθηση του ολόκληρου πολωνικού έθνους." Η φύση τέτοιας κοινής διαισθητικής αντίληψης για το μέλλον επιβεβαιώνεται από τη σαφήνεια από τον. Ήταν πολύ πλουσιότερο λεπτομερώς και πιό σαφής από τη "προφητεία του ST Malachi". Παραδείγματος χάριν, δήλωσε οριστικά και σαφώς, ότι ο τελευταίος παπάς του χριστιανισμού θα είναι παπάς μιας αφρικανικής φυλής (δηλ. με το μαύρο δέρμα), ΟΧΙ ένας παπάς στον οποίο κάποιος είναι σε θέση να ορίσει μια συμβολική σύνδεση κάποιου είδους με τη "δόξα της ελιάσ" (olivae της Gloria).
      Σαν μικρό αγόρι ενδιαφέρθηκα πολύ πώς θα μοιάσει με πότε, κατά τη διάρκεια βασιλεψτε αυτού του "μαύρου παπά", το προβλεπόμενο "τέλος του χριστιανισμού" έρχεται. Έτσι σε περιόδους της παιδικής ηλικίας μου ρώτησα για αυτό πολλούς ηλικιωμένους. Από τις εξηγήσεις που έλαβα έπειτα προερχόταν σαφώς, το οποίο ο χριστιανισμός θα τελειώσει επειδή θα αντικατασταθεί έπειτα από πολύ "καλύτερα από την πίστη χριστιανισμού στο Θεό". Αυτός ο νέος "καλύτερα από την πίστη χριστιανισμού στο Θεό" δεν θα ονομαστεί το χριστιανισμό άλλο, αλλά υποθέτει ένα διαφορετικό όνομα. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με αυτήν την παλαιά πολωνική προφητεία λαογραφίας, το "τέλος του χριστιανισμού" ΟΧΙ μέσα σε όλη τη "πτώση κάτω του χριστιανισμού", αλλά μόνο αναγγέλλει τη "εξέλιξη του χριστιανισμού σε κάτι πολύ καλύτερα" που θα υποθέσει ένα διαφορετικό όνομα και που θα λειτουργήσει στις διαφορετικές αρχές.
      Έτσι πώς αυτό το κάτι νέων και καλύτερων από το χριστιανισμό υπέθεσε να μοιάσει με σύμφωνα με αυτό το των πολωνικών ηλικιωμένων. Καλά, υπέθεσε να είναι ελαφρώς παρόμοιο με τον παρόντα χριστιανισμό, αν και πολύ καλύτερα από το χριστιανισμό είναι. Ακόμα θα υπάρξουν θέσεις ελαιόπρινου και κτήρια ελαιόπρινου. Επίσης ακόμα θα υπάρξει κληρικοί που εξυπηρετούν επαγγελματικά το Θεό (μελλοντικά αντίτιμα μέσων των παρόντων ιερέων), και επίσης τις συσκευές που διαμορφώνονται από αυτούς τους κληρικούς και που αφιερώνονται στο "εξυπηρετώντας Θεό για το αγαθό των ανθρώπων". Εντούτοις, η πίστη στο Θεό θα αντικατασταθεί σε αυτήν την νέα πίστη από μια λογική γνώση για το Θεό. Έτσι θα παψει να βασίζει την πίστη στα συναισθήματα, επειδή τα συναισθήματα επιδεικνύουν την τάση να διαιρεθούν οι άνθρωποι (όπως αυτό αυτήν την περίοδο καταδεικνύεται από τις διάφορες θρησκείες και από τις διάφορες εκδόσεις του χριστιανισμού). Αντί αυτών των συναισθημάτων που διαιρούν τους ανθρώπους, θα βασίσει την πίστη στο Θεό στη γνώση Θεού (η γνώση είναι αποδειγμένο στη διανοητική γέφυρα δράσης που συνδέει όλους τους κατοίκους του πλανήτη μας).
      Στη στιγμή όταν στις 16 Οκτωβρίου 1978 εκλέχτηκε ο "πολωνικός παπάσ", αυτή η παλαιά προφητεία λαογραφίας άρχισε την εκπλήρωσή της. Αυτό σημαίνει ότι ο παρών παπάς πιθανώς θα καθοδηγηθεί έτσι από το Θεό, ότι θα προετοιμάσει τους σωστούς όρους για αυτόν τον μετασχηματισμό του χριστιανισμού στη "καλύτερη πίστη". Τελικά, ένας από τους παπάδες που έρχεται μετά από τον γίνεται αυτός ο τελευταίος "μαύρος παπάσ". Εντούτοις, εάν το ένα προσεκτικά κοιτάζει γύρω από μας, έτσι-μακρινός η επίσημη επιστήμη μας απέτυχε να αναπτύξει τίποτα, το οποίο θα παρείχε ότι τα επιστημονικά θεμέλια για "την προσθήκη της γνώσης για το Θεό ήδη να υπάρξουν πιστεύουν στο Θεό". Η μόνη πηγή της οποίας έτσι-μακρινές διαδόσεις σε όλο τον κόσμο μια επιστημονική γνώση για το Θεό, και το περιεχόμενο της οποίας αντιστοιχεί εξαιρετικά καλά σε αυτό που αυτές οι παλαιές πολωνικές προφητείες λαογραφίας έλεγαν, είναι η φιλοσοφία totalizm. Δυστυχώς, η φιλοσοφία του totalizm δεν είναι ένα επίσημο προϊόν της παρούσας επιστήμης, αλλά μόνο μια διανοητική δημιουργία που προέρχεται από τις προσπάθειες ενός ενιαίου ατόμου, το οποίο διώκεται viciously, εμποδίζεται, και επικρίνεται από τους παρόντες επιστήμονες. Έτσι-μακρινός κανένας το προάγει επίσημα, αλλά αναγκάζεται να εισαγάγει την ανθρώπινη γνώση ήσυχα, μέσω των πορτών κουζινών, όπως έναν κλέφτη. Είναι πιθανό ότι αυτό δίωξε σθεναρά και υπονόμευσε totalizm μια ημέρα αυξάνεται μέχρι την τιμή να συγχωνεύσει με τη μορφή χριστιανισμού προκειμένου μαζί τα θεμέλια για μια νέα, καλύτερη, καθολική "υπηρεσία στο Θεό για το αγαθό όλης της ανθρωπότητασ"; Είναι επίσης δυνατό ότι η φιλοσοφία που μια πλειοψηφία των παρόντων επιστημόνων με μια ευχαρίστηση θα κάρφωνε σε έναν σταυρό, μια ημέρα θα επικρατήσει του κόσμου;


#20. Ποια είναι αυτή η "πίστη συν το totalizm"; (Τα μέσα, όλες οι θρησκείες προσεύχονται συναισθηματικά στον ίδιο Θεό, αλλά οι οπαδοί τους φαίνονται να έχουν την ανεπαρκή επιστημονική γνώση Θεού για να πραγματοποιήσουν αυτό το γεγονός.)

      Το άτομο είναι πολύ σύνθετο πλάσμα που "δεν ζει από το ψωμί μόνο". Ανεξάρτητα από τις βιολογικές ανάγκες (όπως η ανάγκη να αναπνεύσει, να πιει, να φάει, ή να έχει το φύλο), καλλιεργεί επίσης τις διάφορες άλλες ανάγκες. Δύο από αυτές τις άλλες ανάγκες περιλαμβάνουν, μεταξύ των άλλων: (1) η συναισθηματική "ανάγκη να συνεχιστούν οι θρησκευτικές πρακτικές της πίστης του στο Θεό", και (2) η διανοητική "ανάγκη να αποκτηθεί μια αξιόπιστη γνώση για το Θεό". Το πρώτο αυτών των δύο, δηλαδή η συναισθηματική "ανάγκη να συνεχιστούν οι θρησκευτικές πρακτικές της πίστης κάποιου στο Θεό" ικανοποιείται από τις υπάρχουσες θρησκείες. Τελικά, αυτές οι θρησκείες παρέχουν τα faithfuls τους σε όλα που χρειάζονται για τη συναισθηματική καλλιέργεια της πίστης των προγόνων τους, μέσα όλα που καταγράφηκαν σε τις από την οικογενειακή παράδοση, τον πολιτισμό, την ιστορία, το τελωνείο, κ.λπ.... Εντούτοις, με την ικανοποίηση αυτής της δεύτερης διανοητικής ανάγκης, είναι όλο και περισσότερο χειρότερος σε αυτόν τον σύγχρονο κόσμο μας που χαρακτηρίζεται από μια συνεχή αύξηση της επιστημονικής άποψης του κόσμου. Από μπροστά ικανοποιήθηκε επίσης από τις θρησκείες. Δυστυχώς, στο παρόν επίπεδο ανθρώπινης γνώσης οι αφελείς εξηγήσεις των θρησκειών δεν αρκούν άλλο. Αυτό είναι επειδή η γνώση που προσφέρεται από τις θρησκείες δεν μπορεί να ελεγχθεί εμπειρικά ούτε λογικά, είναι συχνά contradictive με τις δηλώσεις των παρουσών επιστημών, και πρόσθετα διαφέρει δραστικά από μια θρησκεία σε άλλη. Έτσι ο καθένας επιδιώκει τη γνώση για το Θεό που θα ήταν επαληθεύσιμος, επαναλαμβανόμενος, λογικός, σύμφωνος με άλλες υπάρχουσες επιστήμες, και που στο επίπεδο θα αντιστοιχούσε στο επίπεδο παρούσας επιστημονικής γνώσης ανθρωπότητας. Σημαίνει ότι ο καθένας επιδιώκει τη γνώση για το Θεό παρόμοιο με αυτόν που προσφέρεται από τη φιλοσοφία totalizm.
      Φαίνεται ότι η λύση σε αυτό το δίλημμα της ταυτόχρονης ικανοποίησης θεωρεί και η αξιόπιστη γνώση ανακαλύφθηκε εμπειρικά από τους οπαδούς της φιλοσοφίας του totalizm. Τελικά, αυτή η φιλοσοφία είναι η μόνη παρούσα πηγή που προσφέρει μια σύγχρονη γνώση για το Θεό. Έτσι ικανοποιεί στους οπαδούς μια ανάγκη για μια αξιόπιστη γνώση σχετικά με το Θεό. Ταυτόχρονα, ως πηγή γνώσης, totalizm δεν προσπαθεί να υπονομεύσει, ή να ανταγωνιστεί με τη λειτουργία, θρησκείες (μάλλον απέναντι από, ενισχύει τη θρησκευτική κλίση στους οπαδούς). Όπως αυτό εμφανίζεται από τις παρατηρήσεις, οι οπαδοί του totalizm ανέπτυξαν εμπειρικά ένα νέο είδος τάσης ή φαινομένων. Εξαρτάται από την επίτευξη στο totalizm προκειμένου να ικανοποιηθούν οι διανοητικές ανάγκες κάποιου για μια αξιόπιστη γνώση για το Θεό. Στη συνέχεια οι συναισθηματικές ανάγκες της συνέχειας των θρησκευτικών πρακτικών των προγόνων κάποιου, ικανοποιούνται από τη θρησκεία του περιβάλλοντός τους. Με αυτόν τον τρόπο, βαθμιαία ένα νέο φαινόμενο "πίστη συν το totalizm" διαμορφώνεται. Έτσι στο σύνολο ικανοποιεί όλες τις πνευματικές ανάγκες στους ανθρώπους που τον ακολουθούν. Αυτό το φαινόμενο πραγματοποιεί όλο και περισσότερο καλά ότι η πίστη και totalizm αμοιβαία συμπληρώνει η μια την άλλη, και ότι έχουν ολόκληρη μια σειρά των κοινών σημείων. Η πίστη και οι θρησκευτικές πρακτικές ικανοποιούν την εσωτερική ανάγκη των ανθρώπων να καλλιεργήσουν τις θρησκευτικές πρακτικές των προγόνων τους. Ικανοποιούν επίσης την εσωτερική ανάγκη να εφαρμοστούν οι θρησκευτικοί εορτασμοί που δίνουν έμφαση στην αφοσίωση κάποιου στο Θεό και το belongness στο συγκεκριμένη έθνος, τη φυλή, τη φυλή ή την κοινωνία. Στη συνέχεια totalizm ικανοποιεί τη διανοητική ανθρώπινη ανάγκη για την επιστημονική εκμάθηση για το Θεό και για τη συλλογή της λογικής γνώσης για το Θεό. Τα στη συνέχεια κοινά σημεία για την πίστη και totalizm είναι, ότι υποστηρίζουν ομοίως την οδήγηση μιας ηθικής ζωής και προσεκτικά το άκουσμα τους ψιθύρους της συνείδησής μας προτού να αναλάβουμε οποιαδήποτε δράση στις ζωές μας. Ίσως αυτό το νέο φαινόμενο "πίστη συν το totalizm" είναι το πρώτο σημάδι της εκπλήρωσης των άχρονων ονείρων των ανθρώπων για να συγχωνεύσει μια ημέρα η πίστη και η γνώση και έτσι για να προκαλέσει μια ηθική αναγέννηση της ανθρωπότητας σε κάθε περιοχή ζωντανού.
      Έτσι αυτό το νέο φαινόμενο μπορεί να καθοριστεί κατά τρόπο ακόλουθο. Η "πίστη συν το totalizm" είναι το φαινόμενο της συμπλήρωσης των θρησκευτικών πρακτικών κάποιου από την αξιόπιστη γνώση Θεού και από τις επιστημονικές εξηγήσεις που παρέχηκαν με την πρόσφατα-ανάδυση ένας κλάδος της κοσμικής γνώσης κάλεσε τη φιλοσοφία totalizm. Αυτή η συμπλήρωση μπορεί να ολοκληρωθεί για οποιαδήποτε θρησκεία. Στο αποτέλεσμα αυτής της συμπλήρωσης, οι διανοητικές ανάγκες κάποιου σχετικά με το Θεό ικανοποιούνται από το totalizm, ενώ οι συναισθηματικές ανάγκες για τις θρησκευτικές πρακτικές ικανοποιούνται από τη θρησκεία που αυτός ο κάποιος κληρονόμησε από τους προγόνους ή υιοθέτησε από την περιβάλλουσα κοινωνία. Η "πίστη συν το totalizm" από τη μια πλευρά ένα χέρι ενίσχυσε την πίστη στο Θεό με μια αξιόπιστη γνώση totalizm, αυξάνοντας κατά συνέπεια την αφιέρωση των οπαδών για να καλλιεργήσει τις θρησκευτικές παραδόσεις κοινωνίας τους. Αφ' ετέρου, συμπληρώνει την κοσμική γνώση totalizm από μια αφθονία της συναισθηματικών εμπειρίας και της παράδοσης που προκύπτουν από τη συμμετοχή στους εορτασμούς που προσφέρονται από τη θρησκεία τους. Το πρόσθετο πλεονέκτημα του φαινομένου "πίστη συν το totalizm" είναι ότι εισάγει τη δυνατότητα για τα διανοητικά adherers συνδέσεων μαζί σχεδόν κάθε θρησκείας. Τελικά, δεν επιβάλλει οποιεσδήποτε περιορισμούς ούτε απαιτήσεις σχετικά με ένα είδος θρησκείας που πρέπει να ακολουθηθεί από τους ανθρώπους που ασκούν αυτό το φαινόμενο. Τα μέσα, αυτό χτίζουν τις διανοητικές γέφυρες πέρα από τα συναισθηματικά φαράγγια των διαφορών μεταξύ των επόμενων θρησκειών. Αυτές οι διανοητικές γέφυρες είναι σε θέση τις διαφορετικές θρησκείες η μια με την άλλη.


#21. Πώς totalizm μαθημένος ότι ο κόσμος δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς Θεό:

      Πριν από τη φιλοσοφία του totalizm που επιλύθηκε μια επίσημη επιστημονική απόδειξη για την ύπαρξη του Θεού, η ύπαρξη αυτού του ανωτέρου που γίνεται προφανούς από τα γεγονότα που προέκυψαν από μια νέα και ιδιαίτερα επαναστατική επιστημονική θεωρία κάλεσε τη "έννοια της dipolar βαρύτητασ". Δηλαδή αυτή η θεωρία άρχισε να αναπτύσσει ένα πρότυπο του σχεδίου και της λειτουργίας του κόσμου. Αυτό το πρότυπο είναι εναλλακτικό του προτύπου που χρησιμοποιείται έτσι-μακριά από την παρούσα ορθόδοξη επιστήμη μας. Όπως έβγαλε κατά τη διάρκεια της διατύπωσης από το, το αληθινό σχέδιο του κόσμου είναι τέτοιο, ότι υπάρχει ένα ειδικό διάστημα που τακτοποιείται από κάποιο, το οποίο μπορεί να καταληφθεί μόνο από κάποιο ή κάτι, ποιες ιδιότητες επιδείξεων του Θεού. (Το totalizm και η έννοια της dipolar κλήσης βαρύτητας ο "αντίθετος-κόσμοσ" αυτό το χωριστό διάστημα που δεν καταλαμβάνεται από το θέμα από "τον κόσμο μασ". Στη συνέχεια οι θρησκείες καλούν το "άλλο κόσμο" - μέσα το αντίθετο "αυτού του κόσμου", ή το "κόσμο των πνευμάτων".) Επιπλέον, βγάζει ότι αυτό το χωριστό διάστημα γεμίζουν επάνω με μια μοναδική ουσία που επιδείξεις ενός στις φυσικές κράτους η δυνατότητα να σκεφτεί. (Η έννοια της dipolar βαρύτητας καλεί αυτήν την ουσία "αντίθετος-θέμα", επειδή όλες οι ιδιότητες από την είναι ακριβής αντιστροφή των ιδιοτήτων "του θέματοσ" που ξέρουμε τόσο καλά.) Έτσι εάν υπάρχει προηγουμένως άγνωστο τεράστιο διάστημα του μεγέθους του ολόκληρου κόσμου, ο οποίος επιπλέον γεμίζουν επάνω με μια ουσία που σκέφτεται, κατόπιν λαμβάνουμε ένα είδος ενός τεράστιου εγκεφάλου σκέψης του μεγέθους του ολόκληρου κόσμου. Αυτός ο εγκέφαλος είναι Θεός, ή αυστηρότερα ένα από τα συστατικά από το, τα οποία η χριστιανική θρησκεία αποκαλούμενη "πατέρα Θεών". (Ειδοποίηση ότι ανεξάρτητα από αυτόν τον "πατέρα Θεών", σύμφωνα με το totalizm και την έννοια της dipolar βαρύτητας υπάρχει επίσης "γιος Θεών", και "ιερό φάντασμα". Μόνο ότι η πλήρης κατανόηση της φύσης και των αμοιβαίων αλληλεπιδράσεών τους είναι πιό σύνθετη ότι η χριστιανική θρησκεία εξηγεί αυτό με τη χρήση της πρωτόγονης γλώσσας και τις ιδέες αρχαίου Israelites. Αφορούν αμοιβαία τους με τον ίδιο τρόπο όπως ένας "μικροεπεξεργαστήσ", "οι περιφερειακές μονάδεσ", και το "λειτουργικό σύστημα" αφορούν ο ένας τον άλλον σε έναν παρόντα υπολογιστή. Φυσικά, όπως για κάποιο, που δεν είχε τη διορατικότητα σε ένα μικροσκοπικό πρότυπο της λειτουργίας του κόσμου μας, ο οποίος είναι ένας παρών υπολογιστής, αρχαίο Israelites κατόρθωσε να περιγράψει αυτά τα τρία συστατικά του Θεού κατά τρόπο εκπληκτικά ακριβή.)
      Σε περίπτωση ότι κάποιος θα επιθυμούσε να μάθει περισσότερους για "το αντίθετος-θέμα", και για "τον αντίθετος-κόσμο" που γεμίζουν επάνω με αυτό το "αντίθετο θέμα", οι μάλλον περιεκτικές περιγραφές τους παρέχονται στα κεφάλαια χ και ι από τους τόμους 4 και 5 της επιστημονικής μονογραφίας [ 1/4 ], τα ελεύθερα αντίγραφα της οποίας μπορούν να μεταφορτωθούν από το στοιχείο "Monograph [1/4]" "στις επιλογές 1" από το αριστερό περιθώριο αυτή η ιστοσελίδας ([ 1/4 ] είναι διαθέσιμος με διάφορα διαφορετικά σχήματα).
      Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του totalizm, ο Θεός μπορεί να ερευνηθεί με τη χρήση των αξιόπιστων επιστημονικών μεθοδολογιών, ομοίως δεδομένου ότι ερευνάμε οποιοδήποτε άλλοδήποτε τομέα της ανθρώπινης γνώσης. Το Totalizm διεξάγει τέτοια επιστημονική έρευνα του Θεού ήδη για πολύ (είναι από αυτήν την έρευνα που απαντά ότι παρεχόμενος σε αυτόν τον Ιστό η σελίδα δημιουργείται). Εάν υποβάλλουμε το Θεό σε μια τέτοια αμερόληπτη, κοσμική έρευνα, κατόπιν αρχίζουμε ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ για το Θεό, όχι μόνο μόνο ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ σε τον (ειδοποίηση ότι μια πεποίθηση είναι ακριβώς συναισθηματικό κράτος στο οποίο άλλοι άνθρωποι μπορούν να μας βάλουν ή να χειριστούν, ενώ η γνώση είναι ένα επίτευγμα του διάνοιάς μας). Έτσι η γνώση είναι καλύτερη ότι πεποίθηση. Τελικά που μπορούμε πάντα να σταματήσουμε θεωρήστε, αλλά δεν σταματάμε ποτέ για να ξέρουμε.


#22. Τι ο "totaliztic Θεόσ" είναι και πώς αφορά τον αληθινό Θεό:

      Το όνομα "totaliztic Θεόσ" ορίζεται σε μια επίσημη περιγραφή, ή δεδομένου ότι οι επιστήμονες καλούν αυτό - σε ένα "πρότυπο", του αληθινού Θεού. Αυτή η επίσημη περιγραφή, ή ένα "πρότυπο", προετοιμάστηκε από τη φιλοσοφία του totalizm και εγκρίνεται από την. Αντιπροσωπεύει την επίσημη γνώση αυτής της φιλοσοφίας για το Θεό. Εξηγεί όλα που totalizm ξέρει για το πώς ο αληθινός Θεός μοιάζει με, ενεργεί, συμπεριφέρεται, ποιοι είναι οι στόχοι του, μέθοδοι, εργαλεία, κ.λπ....
      Προκειμένου να εξηγηθούν τα ανωτέρω με άλλα λόγια, κανένας ξέρει πραγματικά όλα για τον αληθινό Θεό (εκτός από το Θεό ο ίδιος). Εντούτοις, βάσει των συμπερασμάτων τότε, totalizm διοικούμενος να βάλει μαζί μια μερικές εικόνα και μια περιγραφή αυτής της ανώτερης ύπαρξης του κόσμου. Αυτή η εικόνα αφορά τον αληθινό Θεό σχεδόν το ίδιο πράγμα όπως π.χ. μια φωτογραφία αφορά ένα πραγματικό πρόσωπο, δηλ. παρουσιάζει και εξηγεί μόνο μερικές πτυχές από το. (Π.χ. δεν αποκαλύπτει τι ένα πρόσωπο που παρουσιάζεται σε αυτήν την εικόνα σκέφτεται ή αισθάνεται.) Εντούτοις, για τις παρούσες ανάγκες μας αυτή η εικόνα αρκεί. Δυστυχώς, ως κάθε εικόνα, πιθανώς γράφει επίσης τις διάφορες έμφυτες ατέλειες σε το, που προκύπτει π.χ. από τις ατέλειες της ανθρώπινης γνώσης, από τους φυσικούς περιορισμούς των ανθρώπινων μυαλών, από τα εργαλεία εκμάθησης που έχουμε προς το παρόν στη διάθεσή μας, από το λάθος των ερευνητικών μεθόδων που χρησιμοποιούμε, κ.λπ. Totalizm γνωρίζει πλήρως αυτές τις έμφυτες ατέλειες, επομένως ακόμη και δεν προσπαθεί να προσποιηθεί ότι ο Θεός που αυτή η φιλοσοφία περιγράφει συμπίπτει ακριβώς με αυτόν τον αληθινό Θεό. Έτσι προκειμένου να ενημερωθούν οι άνθρωποι, που πρέπει να πάρουν στο πλαίσιο του απολογισμού που στην περιγραφή του Θεού που διαδίδεται από το totalizm, ομοίως όπως σε κάθε περιγραφή του Θεού που διαδίδεται από οποιαδήποτε άλληδήποτε πηγή, ακόμα πιθανώς είναι περιλαμβανόμενες διάφορες ατέλειες άγνωστες σε μας, totalizm κλήσεις η περιγραφή Θεού του με το όνομα του "totaliztic Θεού". Εντούτοις, σε αυτό το σημείο πρέπει να δηλωθεί σαφώς, αυτός στο φθόνο που totalizm ανοιχτά αναγνωρίζει ότι η περιγραφή Θεού της είναι ακόμα ατελής και θα απαιτήσει τις απαρεμφατικές βελτιώσεις και την ενημέρωση, ακόμα η totaliztic περιγραφή του Θεού είναι η περισσότερη κοντά στην αλήθεια και αντικειμενική πραγματικότητα από όλες τις περιγραφές του Θεού που σε αυτό το σημείο εγκαίρως είναι διαθέσιμες στη γη.
      Η ανωτέρω δήλωση μπορεί επίσης να εκφραστεί με άλλα λόγια, δηλαδή ότι ο "totaliztic Θεόσ" είναι ο πιό στενός έως αληθινός Θεός από όλες τις περιγραφές του Θεού που υπάρχουν προς το παρόν στη γη. Είναι επίσης μια πιό σύγχρονη περιγραφή. Τελικά, ήταν έτοιμο σχετικά πρόσφατο. Το πρόβλημα εντούτοις με την ανωτέρω δήλωση είναι τέτοιο, ότι σχεδόν κάθε επίσημη περιγραφή του Θεού που προετοιμάστηκε πάντα στη γη, υποστηρίζει ότι είναι αυτή όποιος είναι ο πιό στενός στην αντικειμενική αλήθεια. Δυστυχώς, καμία από αυτές τις περιγραφές του Θεού, που περιλαμβάνουν σε αυτό επίσης ο "totaliztic Θεόσ", δεν ήταν σε θέση έτσι-μακριά να παρουσιάσει μια επίσημη απόδειξη, ότι στην πραγματικότητα είναι η περιγραφή ο πιό κοντά στην αντικειμενική αλήθεια. Επομένως κάθε ενιαίος ένας από αυτά τα φύλλα περιγραφών είτε στη διακριτικότητα των αρχαρίων πόσο πρέπει να πιστεψουν στην ακρίβεια από το, είτε - ως περιγραφές που περιλαμβάνονται σε μερικές θρησκείες, διατάζει τον πιστό για να τεμαχίσει τα κεφάλια από αυτούς τους απίστους που με κάποιο τρόπο αμφιβάλλουν ότι είναι η ακριβέστερη περιγραφή του Θεού το σε ολόκληρο κόσμο. (Αλλά παρακαλώ όχι πανικός, totalizm ΟΧΙ συστήνει τα κεφάλια μακριά κάτω από οποιαδήποτε δικαιολογία ή μορφή, υπό αυτήν τη μορφή η δραστηριότητα αντιτίθεται άμεσα τους ηθικούς νόμους και εξαιρετικά σοβαρά τιμωρείται από αυτούς τους νόμους - πραγματικά ο καθένας που τεμαχίζει κάποιου επικεφαλής μακριά τεμαχίζει επίσης το κεφάλι του από κάποιο χρόνο αργότερα.)
     Έτσι εάν totalizm είναι ανίκανος να αποδείξει τυπικά ότι η περιγραφή που διαδίδει είναι η πιό στενή στην αλήθεια από όλες τις περιγραφές του Θεού που υπάρχουν αυτήν την περίοδο, κατόπιν σε ποια βάση απαιτεί την κατοχή της υψηλότερης ποιότητας στον κόσμο; Καλά, όπως βγάζει, totalizm προσφέρει κάτι ότι κανένας ήταν σε θέση προηγουμένως να προσφέρει. Δηλαδή, μια επίσημη επιστημονική απόδειξη για την ύπαρξη του Θεού. Έτσι εάν, απέναντι από όλους τους άλλους που είναι ανησυχημένοι με τα θέματα Θεού, totalizm είναι σε θέση να αποδείξει τυπικά ότι ο Θεός πραγματικά υπάρχει, κατόπιν υπάρχει επίσης μια υψηλή πιθανότητα, ότι η totaliztic περιγραφή του Θεού είναι πραγματικά η πιό στενόη στην αλήθεια. Επίσης totalizm δεν είπε την τελευταία λέξη στο θέμα περιγραφής Θεού του. Έτσι είναι δυνατό, ότι στο όχι πολύ μακρινό μέλλον θα είναι σε θέση να παρουσιάσει μια απόδειξη, ότι η περιγραφή Θεού της είναι η ακριβέστερη και η πιό στενή στην αλήθεια από όλες τις περιγραφές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
      Ειδοποίηση εντούτοις, της οποίας στη φιλοσοφία totalizm ο ίδιος, Θεός ονομάζεται με τη χρήση ενός διαφορετικού όρου του "καθολικού διάνοιασ", όχι με τη χρήση της λέξης "Θεόσ". Ο όρος "καθολικός διάνοια" (ή "UI") απεικονίζει πολύ καλύτερα τις ιδιότητες και την απεραντοσύνη αυτής της ανώτερης ύπαρξης του κόσμου. Είναι επίσης πιό σαφές. Εντούτοις, σε αυτόν τον Ιστό η σελίδα "καθολικός διάνοια" καλείται ακόμα "Θεό", επειδή οι άνθρωποι που δεν εξοικειώνονται με το totalizm χρησιμοποιούνται σε αυτό το όνομα και ξέρουν σχετικά καλά ποιες δορές πίσω από το. Αλλά προκειμένου να τονιστεί ότι αυτή η ιστοσελίδας γράφει για μια totaliztic κατανόηση του Θεού, όχι για τον αληθινό Θεό οι ιδιότητες της οποίας είναι τόσο απεριόριστες που επί μεγάλο χρονικό διάστημα θα παραμείνουν πέρα από τη σειρά της ανθρώπινων αντίληψης και της περιγραφής, αυτός ο "totaliztic Θεόσ" γράφεται εδώ με τη χαμηλότερη επιστολή περίπτωσης. Η χρήση της χαμηλότερης επιστολής περίπτωσης γίνεται στο σκοπό. Πρόκειται να διακρίνει μεταξύ του, και αυτού του αληθινού Θεού που γράφεται εδώ με την ανώτερη επιστολή. (Οι μαθηματικοί θα εξέφραζαν αυτό πολύ σαφώς και σαφώς, το οποίο στις εξηγήσεις από αυτόν τον Ιστό η σελίδα "Θεόσ" είναι ένα υποσύνολο "του Θεού".) Η αιτιολόγηση της φιλοσοφίας του totalizm για αυτήν την χρήση των χαμηλών επιστολών περίπτωσης για να περιγράψει το totaliztic Θεό, αποτελέσματα από έναν συμβολικό τονισμό από το totalizm η απαρεμφατική τελειότητα αυτής της ανώτερης ύπαρξης του κόσμου. Τελικά, η ύπαρξη infinitively τέλεια είναι ταυτόχρονα infinitively ταπεινή. Υπό αυτήν τη μορφή, δεν θα χρησιμοποιούταν ποτέ οι επιστολές ανώτερης περίπτωσης για το γράψιμο του ονόματός του, εκτός αν το όνομά του είναι η πρώτη λέξη σε μια νέα πρόταση. Στη συνέχεια το ανθρώπινο καθήκον είναι να αντιγραφεί απλά η συμπεριφορά και οι ενέργειές του.


#23. Όπου και πώς κάποιος μπορεί να μάθει περισσότεροι για το totaliztic Θεό:

      Προκειμένου να μαθευτεί τι καθορίστηκε ήδη για το Θεό μέσω της έρευνας που διεξήχθη από το totalizm κατά τρόπο κοσμικό, επιστημονικό, είναι αρκετό να διαβάσει τα αντίστοιχα μέρη της μονογραφίας [ 1/4 ] (στα αγγλικά). (Η μονογραφία [ 1/4 ] είναι διαθέσιμη στα αγγλικά δωρεάν, μεταξύ των άλλων μέσω αυτή η ιστοσελίδας.) Το απόλυτο ελάχιστο που είναι απαραίτητο για το κέρδος μιας βασικής κατανόησης του totaliztic Θεού απαιτεί την εισαγωγή στο κεφάλαιο χ από τον τόμο 4 της μονογραφίας [ 1/4 ], σημαίνει από την αρχή του κεφαλαίου χ μέχρι την υποενότητα H3 εξ ολοκλήρου (δηλ. περίπου 40 σελίδες), και επίσης το ολόκληρο κεφάλαιο Ι από τον τόμο 5 της μονογραφίας [ 1/4 ]. Στο σύνολο αυτήν την ανάγνωση πρέπει να τελειώσουν κατά τη διάρκεια ενός ενιαίου Σαββατοκύριακου. Αφότου το τελειώνουμε, πρέπει να έχουμε σχετικά έναν καλό καταλαβαίνοντας όπου ο Θεός κατοικεί, γιατί δεν έχουμε μια πρόσβαση σε τον, πώς μοιάζει με, τι είμαστε η φυσικές συνέπεια και η προέλευση νοημοσύνης του του, κ.λπ....
       αλλά προκειμένου να μαθευτούν σχεδόν όλα που totalizm και η έννοια της dipolar βαρύτητας κατόρθωσε να καθιερώσει έτσι-μακριά για το Θεό, είναι απαραίτητο να διαβαστούν οι τόμοι 4 ..5 ..6 ..7 ..8 και 9 (κεφάλαια χ μέσων σε JF) από τη μονογραφία [ 1/4 ]. Μπορεί να μας πάρει περίπου 4 Σαββατοκύριακα. Αξίζει επίσης για να θυμηθεί ότι η φιλοσοφία totalizm είναι προς το παρόν η πιό σύγχρονη και επιστημονικότερη φιλοσοφία στη γη. Παρουσιάζει μια αντικειμενική, κοσμική εικόνα του Θεού, που προσπαθεί να εξηγήσει τις ιδιότητες, τη συμπεριφορά, και τις εντάσεις/τους στόχους αυτής της ανώτερης ευφυούς ύπαρξης, και η προσπάθεια να χτιστεί η συγκεντρωμένη επιστημονική γνώση που με την πάροδο του χρόνου, ενδεχομένως, αντικαθιστά παρόντα το συναισθηματικό θεωρεί.
       Εάν ο αναγνώστης θα επιθυμούσε μόνο να ξέρει, τι αυτός ο επιστημονικός Θεός μας αναμένει για να κάνει στις ζωές μας, μέσα θα επιθυμούσε να μάθει τις αρχές μιας "totaliztic ζωήσ", κατόπιν είναι αρκετή να διαβάσει τον τόμο 6 από την ίδια μονογραφία [ 1/4 ] (αυτό μπορεί να γίνει σε ένα ενιαίο Σαββατοκύριακο).


#24. Μπορέστε αναγνώστες αυτή η ιστοσελίδας να υποβάλετε τις περαιτέρω ερωτήσεις για το Θεό:

      Ναι, μπορούν και πρέπει ακόμη και (αλλά μόνο στα αγγλικά ή στίλβωση). Τελικά, γί αυτό αυτή η ιστοσελίδας δημιουργήθηκε. Έτσι αντί να εμφιαλώσει τις αμφιβολίες και τις ερωτήσεις τους επάνω στο κατώτατο σημείο της ψυχής τους, ο λογικότερος πρόκειται να τους αερίσει μέσω της διατύπωσης τους που γράφουν και που στέλνουν εγγράφως τους στη διεύθυνσή μου. Εντούτοις, μετά από να υποβάλει μου μια ερώτηση, κάποιος πρέπει να ψάξει την απάντηση ΟΧΙ μεταξύ των ιδιωτικών ηλεκτρονικών ταχυδρομείων του/της, αλλά σε αυτή η ιστοσελίδας. Η απάντηση θα παρασχεθεί σε ένα επόμενο στοιχείο αυτή η ιστοσελίδας που θα εμφανιστεί σύντομα εδώ. Αυτό το στοιχείο θα προστεθεί στο αποτέλεσμα μιας δεδομένης ερώτησης. Στη συνέχεια η νέα έκδοση αυτή η ιστοσελίδας, με αυτές τις ερώτηση και απάντηση που περιλήφθηκαν ήδη σε το, θα φορτωθεί τουλάχιστον σε διάφορους ιστοχώρους που απαριθμούνται "στις επιλογές 3". (Η ειδοποίηση ότι άμεσο το φόρτωμα της νέας έκδοσης αυτή η ιστοσελίδας σε όλους τους ιστοχώρους απαρίθμησε "στις επιλογές 3" όχι πάντα είναι δυνατή λόγω των δολιοφθορών αυτών των ιστοχώρων που εντείνονται πρόσφατα. Οι λόγοι και η προέλευση αυτών των δολιοφθορών εξηγούνται χωριστή ιστοσελίδας που μπορεί να επιδειχθεί από "τις επιλογές 1" και από "Επιλογές 2" με το όνομα "FAQ - ερωτήσεις".) Επομένως, προκειμένου να βρεθεί η απάντηση στην ερώτηση κάποιου, συμβουλές θα επισκεπτόμουν διάφορες διευθύνσεις με αυτή η ιστοσελίδας που απαριθμείται "στις επιλογές 3" ή "τις επιλογές 4" (κάποιος πρέπει να τους επισκεφτεί προκειμένου να βρεθεί σε τους η έκδοση αυτή η ιστοσελίδας που είναι ενημερωμένο πρόσφατα). Είναι σε αυτήν την νεώτερη έκδοση ότι η απάντηση σε μια δεδομένη ερώτηση θα περιληφθεί. Οι τρέχουσες διευθύνσεις στις οποίες όλα οι ερωτήσεις και τα αιτήματα μπορούν να εξεταστούν (σε αυτόν τον αριθμό επίσης αυτά σχετικά με το Θεό), παρέχονται χωριστή ιστοσελίδας που "στις επιλογές 2" ονομάζεται "FAQ - ερωτήσεις". Στο "υπαγόμενο" παράθυρο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με μια νέα ερώτηση, ή στο κείμενο αυτού του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η σαφής ένδειξη πρέπει να παρασχεθεί, ότι περιέχει μια ερώτηση για το Θεό για ιστοσελίδας στο Θεό. Αυτό είναι επειδή λαμβάνω πολλή αλληλογραφία σχετικά με τα διάφορα θέματα. Ταυτόχρονα πάσχω χρόνια από την έλλειψη χρόνου. Τόσο μερικές φορές από το ύφος κάποιου που γράφει είναι δύσκολο για με να συναγάγω αμέσως τι πραγματικά πρέπει να κάνω σε σχέση με ένα δεδομένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.


#25. Εάν κάποιος δεν εφευρίσκει τη νέα ερώτησή του/της για το Θεό, είναι ακόμα άξια για να επισκεφτεί αυτή η ιστοσελίδας πάλι:

      Ναι, αξίζει. Από τον ίδιο τον καθορισμό, αυτή η ιστοσελίδας πρόκειται να υποβληθεί στις περαιτέρω βελτιώσεις και οι εξηγήσεις, μόλις πρόσθετες ερωτήσεις από τους αναγνώστες, ή/και οδηγούν της περαιτέρω έρευνας του totalizm, λάμπουν ένα νέο φως επάνω σε οποιοδήποτε θέμα που συνδέεται με το Θεό. Επομένως, αξίζει για να επισκεφτεί αυτή η ιστοσελίδας πάλι μετά από κάποιο χρόνο. Ίσως έως τότε θα επεκταθεί ήδη και θα βελτιωθεί.
       Ειδοποίηση ότι μπορείτε επίσης να μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας ένα αντίγραφο αυτή η ιστοσελίδας, όπως αυτό εξηγείται ιστοσελίδας FAQ - ερωτήσεις and αντίγραφο διαθέσιμος μέσω "των επιλογών 1" και "των επιλογών 2". (Προκειμένου να το μεταφορτώσετε, πρέπει ακριβώς να χτυπήσετε "στις επιλογές 1" στο στοιχείο αντίγραφο πηγής αυτής της σελίδας (source replica of this page). Σημειώστε εντούτοις, ότι εάν μετά από έναν τέτοιο κρότο το αντίγραφο δεν μεταφορτώνει, αυτό πιθανώς σημαίνει ότι σε έναν δεδομένο ιστοχώρο αυτό το αντίγραφο δεν θα μπορούσε να προσφερθεί στους ενδιαφερόμενους χρήστες λόγω των ορίων μνήμης κάποιου είδους. Σε αυτή την περίπτωση είναι ενδεδειγμένο να αλλαχτεί ο ιστοχώρος με τη χρησιμοποίηση μιας από τις διευθύνσεις που απαριθμούνται "στις επιλογές 3", και έπειτα να προσπαθήσει να μεταφορτώσει αυτό το αντίγραφο πάλι από έναν επόμενο ιστοχώρο.)


#26. Λεπτομέρειες επαφών με το συντάκτη αυτή η ιστοσελίδας:

       Τα πιθανές σχόλια ή οι ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο αυτή η ιστοσελίδας και που διατυπώνονται στα αγγλικά ή στίλβωση, χαιρετίζονται κάτω από οποιεσδήποτε από τις διευθύνσεις Διαδικτύου του συντάκτη (δηλ. διευθύνσεις του Δρ Jan Pajak). Ένας κατάλογος τρεχουσών διευθύνσεων και λεπτομερειών επαφών του συντάκτη παρέχεται χωριστή ιστοσελίδας που ονομάζεται FAQ - ερωτήσεισ προσιτές μέσω "των επιλογών 1" και "των επιλογών 2".
* * *
Eάν προτιμάτε την ανάγνωση στα αγγλικά
χτυπήστε στην αγγλική σημαία κατωτέρω

(if you prefer reading in English
click on the English flag below)
Ημερομηνία της τακτοποίησης αυτής της ιστοσελίδας: 10 Φεβρουαρίου 2001
Ημερομηνία της πιό πρόσφατης αναπροσαρμογής: 5 Φεβρουαρίου 2013
(Έλεγχος "στις επιλογές 3" εάν υπάρχει ακόμη και μια πιό πρόσφατη αναπροσαρμογή!)